Lopende projecten | Cogem NL

COGEM is momenteel met de onderstaande projecten bezig. Bij elk project wordt de verwachte datum van afronding of de deadline van de adviesvraag aangegeven.

VERWACHT 28.02.2019
Generiek advies bij onderzoeksrapport over de milieurisicobeoordeling van gg-T-cellen

De COGEM heeft onderzoek laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de mogelijke overdracht van gg-T-cellen en de risico’s die hieraan verbonden zijn. Op basis van de informatie uit het onderzoeksrapport en aanvullend literatuuronderzoek is de COGEM van oordeel dat overdracht van gg-T-cellen naar derden niet uitgesloten kan worden. In het onderhavige advies wordt verder ingegaan op de transmissieroutes en de mogelijke risico’s die hiermee gepaard gaan.

VERWACHT 05.03.2019
Advies hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van gg-mais MON88017

De COGEM is gevraagd om te adviseren over een hernieuwing van een aanvraag voor import en verwerking van genetisch gemodificeerd (gg-) mais MON88017. Deze gg-maislijn brengt de Cry3Bb1 en CP4 EPSPS eiwitten tot expressie en is daardoor resistent is tegen vraat door  bepaalde plaaginsecten die behoren tot de vlinderachtigen, en tolerant voor bepaalde herbiciden.

VERWACHT 29.03.2019
Signalering impact assessment productbenadering ggo’s in Europa

In eerdere adviezen en signaleringen heeft de COGEM geconstateerd dat de Europese regelgeving op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) niet langer aansluit bij de ontwikkelingen in de plantenbiotechnologie. De EU ggo-regelgeving is proces georiënteerd. Hierbij staat de wijze waarop een organisme is geproduceerd centraal. Doordat de grenzen tussen genetische modificatie en andere biotechnologische technieken en hun producten aan het vervagen zijn, blijkt de gehanteerde ‘proces-based’ regelgeving lastig hanteerbaar. In verschillende werelddelen zijn andere regelgevingssystemen van kracht die meestal onder de noemer van ‘product-based’ vallen. De productbenadering wordt regelmatig gepropageerd als de oplossing voor de problemen die ontstaan in de procesbenadering. In deze signalering wordt aan de hand van een theoretische impact assessment geïnventariseerd wat de mogelijke consequenties kunnen zijn van een omschakeling naar een productbenadering in Nederland en Europa. Deze signalering is in eerste instantie alleen gericht op de markttoelating van genetisch gemodificeerde planten (teelt en import) en daarvan afgeleide producten.