Lopende projecten | Cogem NL

COGEM is momenteel met de onderstaande projecten bezig. Bij elk project wordt de verwachte datum van afronding of de deadline van de adviesvraag aangegeven.

VERWACHT 24.06.2018
Advies kinische studie naar de veiligheid en werkzaamheid van een gg-AAV vector ter behandeling van patiënten met ernstige tot matig ernstige hemofilie B

De COGEM is gevraagd te adviseren over een vergunningaanvraag voor een klinische studie bij patiënten met ernstige tot matig ernstige hemofilie B. Bij deze studie wordt een replicatie-deficiënte genetisch gemodificeerde adeno-associated virale vector gebruikt (gg-AAV) die stollingsfactor IX tot expressie brengt. De COGEM heeft eerder over een vergelijkbare studie geadviseerd waarbij eenzelfde virale vector werd gebruikt (CGM/150617-01). Bij de voorliggende studie is de werking van stollingsfactor IX door middel van een aminozuurwijziging geoptimaliseerd.

VERWACHT 27.06.2018
Advies inperkingsmaatregelen Schrenkiella parvula

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inperkingsmaatregelen die nodig zijn bij werkzaamheden met de genetisch gemodificeerde  (gg-)plant Schrenkiella parvula om verspreiding van gg- Schrenkiella parvula of de ingebrachte sequenties in Nederland te voorkomen.

VERWACHT 03.07.2018
Advies inschaling werkzaamheden adenovirale ChAdY25 vector met HBV antigenen

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van in vitro werkzaamheden met een genetisch gemodificeerde (gg-) adenovirale vector afgeleid van Chimpansee adenovirus type Y25 (ChAdY25). Deze vector bevat de genoomsequentie van het hepatitis B virus met een deletie in gen X.

VERWACHT 31.07.2018
Advies naar aanleiding van het onderzoeksrapport over de actualisatie van de lijst met inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met gg-planten

De COGEM heeft onderzoek laten uitvoeren dat zich richtte zich op de inventarisatie van soorten behorende tot de 42 genera die op de inperkingslijst vermeld staan en die in Nederland genetisch gemodificeerd worden, of die reeds genetisch gemodificeerd zijn en waar handelingen mee uitgevoerd worden. Van deze soorten zijn tevens de bestuivingswijze, zaadkenmerken en kruisbaarheid met inheemse verwanten achterhaald. Daarnaast is onderzocht of de huidige inperkingsmaatregelen die gelden voor de genera nog actueel zijn.

VERWACHT 02.08.2018
Advies import, food en feed van gg-soja DP305423xMON87708xMON89788

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de milieuveiligheidaspecten van genetisch gemodificeerde (gg-)soja DP305423xMON87708xMON89788. Deze gg- soja is tolerant is voor verschillende herbiciden door toevoeging van de genen gm-hra, dmo en cp4 epsps. Ook heeft het gewas een verhoogd oliezuurgehalte.

VERWACHT 06.08.2018
Advies import, food en feed van gg-maïs MON87427 x MON89034 x 1507 x MON87411 x 59122 x DAS-40278-9 en subcombinaties

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de milieuveiligheidaspecten van genetisch gemodificeerd (gg-)maïs MON87427 x MON89034 x 1507 x MON87411 x 59122 x DAS-40278-9. Deze gg- maïs is resistent tegen vraat door bepaalde kever- en vlinderachtigen door toevoeging van de genen cry34Ab1, cry35Ab1, cry1F, cry3Bb1 en DvSnf7 dsRNA. Ook is het gewas herbicide tolerant door toevoeging van de genen aad-1, pat en cp4 epsps.

VERWACHT 16.08.2018
Hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) koolzaadlijn T45

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) koolzaadlijn T45. Deze lijn brengt het pat gen tot expressie en is daardoor tolerant voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden. T45 is tot 2006 in de Verenigde Staten en Canada geteeld. Hoewel deze gg-koolzaadlijn niet langer geteeld wordt, kan het niet uitgesloten worden dat koolzaad dat uit deze landen geïmporteerd wordt kleine hoeveelheden T45 koolzaad bevat. Daarom is een aanvraag ingediend voor het hernieuwen van de vergunning voor T45 koolzaad.

VERWACHT 01.09.2018
ggo-regelgeving als grondslag voor de risicobeoordeling van werkzaamheden met recombinante prionen

In 2017 is de COGEM gevraagd te adviseren over de inschaling van in vitro werkzaamheden met het humane prion-eiwit (PrP). De COGEM concludeerde onder meer in haar advies dat het onduidelijk was of prionen (het infectieuze agens PrPsc) onder de ggo-regelgeving vallen. Hieropvolgend is tijdens de bespreking van de verschillende visies de COGEM door het ministerie van IenW uitgenodigd om haar standpunt over de status van prionen in een generiek advies toe te lichten, mede met het oog op mogelijke toekomstige vergunningaanvragen.