Lopende projecten | Cogem NL

COGEM is momenteel met de onderstaande projecten bezig. Bij elk project wordt de verwachte datum van afronding of de deadline van de adviesvraag aangegeven.

VERWACHT 31.05.2019
Aanbiedingsbrief bij onderzoeksrapport Publieksperceptie genetische modificatie

Door de ontwikkeling van nieuwe technieken zoals CRISPR-Cas vervagen de grenzen tussen een genetisch gemodificeerd organisme (ggo) en conventionele producten. Om die reden wordt er gezocht naar juridische oplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van aanpassing van de regelgeving of door een herinterpretatie van de wettelijk vastgelegde definitie van een ggo. Tot op heden wordt de discussie hierover vooral gevoerd door onderzoekers, beleidsmakers en stakeholders (industrie en maatschappelijke organisaties), dat wil zeggen partijen met kennis van de wetenschappelijke en juridische achtergrond. Maar wat vinden burgers er eigenlijk van? Met het oog op het maatschappelijk draagvlak voor beleid rondom de regulering van ggo’s, heeft de COGEM onderzoek laten uitvoeren naar de percepties en associaties van burgers bij de verschillende technieken voor genetische modificatie van planten en medische toepassingen.

VERWACHT 31.05.2019
Signalering impact assessment productbenadering ggo’s in Europa

In eerdere adviezen en signaleringen heeft de COGEM geconstateerd dat de Europese regelgeving op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) niet langer aansluit bij de ontwikkelingen in de plantenbiotechnologie. De EU ggo-regelgeving is proces georiënteerd. Hierbij staat de wijze waarop een organisme is geproduceerd centraal. Doordat de grenzen tussen genetische modificatie en andere biotechnologische technieken en hun producten aan het vervagen zijn, blijkt de gehanteerde ‘proces-based’ regelgeving lastig hanteerbaar. In verschillende werelddelen zijn andere regelgevingssystemen van kracht die meestal onder de noemer van ‘product-based’ vallen. De productbenadering wordt regelmatig gepropageerd als de oplossing voor de problemen die ontstaan in de procesbenadering. In deze signalering wordt aan de hand van een theoretische impact assessment geïnventariseerd wat de mogelijke consequenties kunnen zijn van een omschakeling naar een productbenadering in Nederland en Europa. Deze signalering is in eerste instantie alleen gericht op de markttoelating van genetisch gemodificeerde planten (teelt en import) en daarvan afgeleide producten.

VERWACHT 03.06.2019
Advies inperkingsmaatregelen Curcuma longa

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inperkingsmaatregelen die nodig zijn bij werkzaamheden met de genetisch gemodificeerde  (gg-)gembersoort Curcuma longa om verspreiding van gg- Curcuma longa of de ingebrachte sequenties in Nederland te voorkomen.

VERWACHT 23.06.2019
Adviesvraag over klinische studie met een Cytomegalovirus vaccin (HB- 101)

De COGEM is gevraagd te adviseren over een fase 2 klinische studie waarbij de veiligheid en effectiviteit van HB-101 onderzocht wordt in patiënten die een niertransplantatie moeten ondergaan. HB-101 is een genetisch gemodificeerd  Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) waarin genen van het Cytomegalovirus (CMV) zijn ingebracht. Het gg-vaccin moet de patiënten beschermen tegen CMV-infectie na de orgaantransplantatie.

VERWACHT 24.06.2019
Advies klinische studie met genetisch gemodificeerde T-cellen in patiënten met hematologische maligniteiten (JNJ-68284528)

De COGEM is gevraagd te adviseren over een klinische studie naar de behandeling van hematologische maligniteiten die  ‘B-cell maturation antigen’ (BCMA) tot expressie brengen met behulp van genetisch gemodificeerde (gg-)T-cellen. De gg-T-cellen zijn vervaardigd met een vector afgeleid van het Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) en brengen een chimere antigeen receptor (CAR) tot expressie.

VERWACHT 30.06.2019
Generiek advies over gebruik van AAV-vectoren bij klinische studies

In de medisch en veterinaire praktijk wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van virale vectoren die afgeleid zijn van Adeno-associated virus (AAV). Aan de hand van een generieke milieurisicobeoordeling wil de COGEM ingaan op de mogelijkheid tot een vereenvoudigde, en daardoor kortere vergunningverleningsprocedure voor medische en veterinaire toepassingen van AAV-vectoren.