Organisatie

Organisatie

De COGEM bestaat uit 20 leden en 20 buitenleden. De commissie wordt ondersteund door een professioneel secretariaat. De twintig leden van de COGEM worden benoemd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op voordracht van het dagelijks bestuur van de COGEM. De twintig buitenleden worden door het dagelijks bestuur van de COGEM benoemd. De voorzitter van de COGEM wordt benoemd door de minister van IenW. De benoeming vindt via een sollicitatieprocedure plaats.

De zittingstermijn van (buiten)leden is 4 jaar, deze termijn kan telkens met 4 jaar verlengd worden. De leden worden benoemd op persoonlijke titel. Leden hebben expertise in verschillende gebieden zoals ecologie, virologie, genetische modificatie, moleculaire biologie, ethiek, filosofie, etc. Voor specifieke vraagstukken doet de COGEM soms een beroep op externe deskundigen.

Gezien het brede werkterrein van de COGEM zijn de leden verdeeld over drie subcommissies met elk hun eigen aandachtsveld. De subcommissie bereiden de adviezen en signaleringen van de COGEM voor die vervolgens ter goedkeuring aan alle leden worden voorgelegd.

De COGEM heeft regelmatig vacatures voor leden. Indien u belangstelling heeft voor het (buiten)lidmaatschap van de COGEM, kunt u dat kenbaar maken aan de Algemeen secretaris van de COGEM.

Meer informatie over de verschillende onderdelen van de organisatie kunt u vinden via de onderstaande links:

 

Integriteit en het voorkomen van belangenverstrengeling

Alle leden van de COGEM worden benoemd op basis van hun (wetenschappelijke) expertise. De benoeming is op persoonlijke titel en niet als vertegenwoordiger van een organisatie. Vanwege hun voor de COGEM noodzakelijke en gewenste expertise, zijn veel van de leden werkzaam binnen het veld van de genetische modificatie. Dit kan potentieel tot belangenverstrengelingen leiden.

Om dit te voorkomen heeft de COGEM regels opgesteld:

  • Ten eerste moet openheid betracht worden over mogelijke belangenconflicten. De leden moeten daarom een (jaarlijks bijgewerkte) overzicht van hun nevenactiviteiten e.d. overleggen die op deze website gepubliceerd wordt.
  • Ten tweede mogen leden niet adviseren over vergunningen e.d. waarbij zij betrokken zijn, of over vergunningen in hun directe werksfeer.
  • Ten derde worden leden bij hun aantreden gevraagd een zogenaamde integriteitsverklaring te ondertekenen.

Voor meer informatie over de procedures zie:  Link naar procedures. De verklaringen van de nevenactiviteiten zijn in te zien via: Link naar verklaringen nevenactiviteiten.

Evaluatie

In de Wet Milieubeheer is vastgelegd dat de COGEM om de vier jaar een rapport uitbrengt aan de minister of staatssecretaris van milieu. Hierin wordt ten minste de taak, de inrichting en werkwijze van de commissie aan een onderzoek onderworpen en worden voorstellen gedaan voor gewenste veranderingen.

De evaluatierapporten over de afgelopen periodes kunt u vinden via: Link naar evaluatierapporten.