Toegankelijkheid

Toegankelijkheid websites overheid

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Status COGEM website

De website van de COGEM beschikt nog niet over een toegankelijkheidsverklaring. Binnenkort wordt hiertoe de eerste stap gezet door een extern uitgevoerd toegankelijkheidsonderzoek, waarin onderzocht zal worden in hoeverre de website voldoet aan de WCAG2.1 en welke verbeteringen doorgevoerd moeten worden.

Zodra dit rapport beschikbaar komt, zal het op deze pagina gepubliceerd worden, met de te nemen stappen om de toegankelijkheid te vergroten.