Werkzaamheden

Werkzaamheden

De COGEM is een wetenschappelijk adviesorgaan dat de regering adviseert over mogelijke risico’s van productie en handelingen met genetische gemodificeerde organismen (ggo’s) voor mens en milieu. Ook informeert (signaleert) de COGEM de regering over ethische en maatschappelijke kwesties rondom ggo’s .

Naast deze wettelijke taken beschikt de COGEM over een onderzoeksbudget waarmee de commissie ter ondersteuning van haar taken onderzoeksprojecten door derden kan laten uitvoeren.

Gedurende het jaar worden er verschillende adviezen, signaleringen, onderzoeksrapporten en brieven gepubliceerd. De lopende projecten geven inzicht in welke publicaties u kunt verwachten en wanneer deze afgerond zullen worden. Onder hoofdmenu ‘Publicaties’ vindt u alle afgeronde publicaties van de COGEM.

In het jaarverslag van de COGEM kunt u meer lezen over de werkzaamheden en activiteiten van de COGEM in het afgelopen jaar en over de ontwikkelingen op het gebied van genetische modificatie.

Adviezen

Alle vergunningaanvragen op het gebied van genetische modificatie gaan via het Bureau GGO van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wanneer de COGEM door het ministerie of Bureau GGO om advies wordt gevraagd dan heeft dit advies meestal betrekking op een specifieke vergunningaanvraag. Voor meer informatie over de drie categorieën van vergunningen zie:

Ingeperkt gebruik, Introductie in het milieu en Markttoelating

Daarnaast geeft de COGEM ook ongevraagd advies. De ongevraagde adviezen hebben meestal betrekking op meer generieke vraagstukken, zoals verbetering van de risicoanalysemethodiek of onderwerpen die in meerdere adviesvragen aan de orde kwamen.

Signaleringen

Door middel van signaleringen informeert de COGEM de regering over ethisch-maatschappelijke aspecten verbonden aan genetische modificatie. In een signalering worden relevante ethisch-maatschappelijke argumenten rond handelingen met ggo’s, die bij besluitvorming gewogen moeten worden, beschreven. De argumenten worden op basis van wetenschappelijke inzichten en door consultatie van betrokkenen geïdentificeerd. De COGEM spreekt in haar signaleringen geen oordeel uit noch geeft zij advies aan de regering hoe te handelen.

Onderzoek

De COGEM beschikt over een eigen budget om onderzoek door derden te laten uitvoeren. Het onderzoeksprogramma is ondersteunend aan de wettelijk vastgelegde activiteiten van de COGEM; advisering en signalering. Zie voor meer informatie: onderzoeksprogramma.

Presentatie taken COGEM

Er is een korte presentatie gemaakt die een overzicht geeft van de taken van de COGEM en de situaties waarin de COGEM om advies wordt gevraagd.  Deze kunt u downloaden als pdf:  Presentatie werkzaamheden COGEM.

Jaarverslag

De COGEM brengt elk jaar een jaarverslag uit waarin u kunt lezen over de werkzaamheden, activiteiten en uitgebrachte publicaties van de COGEM in het afgelopen jaar.

Het meest recente jaarverslag met daarin de complete overzichten van gerealiseerde activiteiten en publicaties vindt u op www.cogemjaarverslag.nl. Oudere jaarverslagen kunt u vinden onder publicaties.