Evaluatie

Evaluatie

In de Wet Milieubeheer is vastgelegd dat de COGEM om de vier jaar een rapport uitbrengt aan de minister van IenW. Hierin wordt ten minste de taak, de inrichting en werkwijze van de commissie aan een onderzoek onderworpen en worden voorstellen gedaan voor gewenste veranderingen.

Evaluatie 2021

In 2021 heeft de COGEM een extern bureau, Kwinkgroep, gevraagd de COGEM en haar functioneren te evalueren. In het eindrapport van Kwinkgroep wordt een positieve beoordeling gegeven over de wijze waarop de COGEM haar taken heeft uitgevoerd sinds de vorige evaluatie in 2016. Kwinkgroep concludeert onder meer dat de gezaghebbendheid van de COGEM groot is, zowel in Nederland als in Europa, dat COGEM-adviezen gebruikt worden in internationale gremia, de COGEM veel expertise bezit, en dat de COGEM veel aandacht heeft voor de waarborging van haar onafhankelijkheid en het voorkomen van belangenverstrengeling bij de totstandkoming van haar adviezen.
In het rapport wordt ook een aantal aanbevelingen gedaan om het functioneren van de COGEM verder te versterken. Deze aanbevelingen richten zich met name op het verder verbeteren van de interactie met uw ministerie, een beter inzicht te krijgen op de doorwerking van generieke adviezen en signaleringen, verbetering van de communicatie over adviezen en signaleringen naar andere organisaties, en het versterken van de interactie met het werkveld.
Het evaluatierapport, de aanbiedingsbrief aan de minister met de reactie van de COGEM op de bevindingen, en de brief aan de Tweede Kamer van de minister zijn hieronder bijgevoegd:

Evaluatierapport COGEM 2021
Aanbiedingsbrief COGEM
Kamerbrief minister IenW
.

Evaluatie 2016

In het voorjaar 2016 heeft een externe commissie bestaande uit prof. dr. W.E. Bijker, prof. dr. W. de Vos, onder voorzitterschap van mr. drs. J. Staman het functioneren, de werkwijze en de inrichting van de COGEM geëvalueerd.

De centrale vraag bij de evaluatie was ‘is de COGEM bij de tijd en goed voorbereid?’.

Het antwoord van de evaluatiecommissie op deze vraag is een volmondig ja. In het rapport “COGEM: voorop en bij de tijd” stelt de evaluatiecommissie onder meer dat de kwaliteit van het werk van de COGEM uitstekend is en voldoet aan de eisen die hieraan gesteld mogen worden, de COGEM gezag heeft en nationaal en internationaal hoog aangeschreven staat, betrokken leden en een goed functionerend secretariaat heeft, en dat de organisatie qua inrichting en samenstelling opgewassen is tegen de taken en uitdagingen die op de COGEM afkomen.

De evaluatiecommissie constateert dat het werkveld van de COGEM sterk in beweging is, maar dat tegelijkertijd op met name Europees niveau sprake is van politieke stagnatie en impasses in de besluitvorming. Ze is van mening dat de COGEM een meer proactieve en krachtigere rol kan spelen als gezaghebbend adviesorgaan binnen deze dynamiek.

In de bijgevoegde documenten kunt u het gehele evaluatierapport nalezen (en het ondersteunende statusrapport), de reactie van de COGEM op de bevindingen van de evaluatiecommissie, en de brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris, Dijksma (IenM), met haar reactie op de evaluatie.

Aanbiedingsbrief evaluatierapport 2016
COGEM evaluatierapport 2016
Statusrapport 2011-2016
Kamerbrief evaluatie 2016 COGEM

Evaluatie 2011

Voor de evaluatie van 2011 is besloten een onafhankelijke commissie van internationale experts aan te trekken om het functioneren van de COGEM in een Europees licht te bekijken. Mede aan de hand van een door het secretariaat opgesteld statusrapport en interviews met beleidsmakers, partners en stakeholders heeft de evaluatiecommissie haar oordeel gevormd. De mening van de evaluatiecommissie over de COGEM was positief. Ze heeft een aantal aanbevelingen gedaan tot verdere versterking van de positie en advisering van de COGEM.
Het evaluatierapport is vergezeld met een reactie van de COGEM aan staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu aangeboden en later mondeling toegelicht. De staatssecretaris is zeer tevreden over de uitkomsten van de evaluatie in zijn brief hierover aan het parlement.

De volgende bestanden van de evaluatie van 2011 zijn als PDF te downloaden:
Kabinetsreactie op de evaluatie
Brief van de COGEM aan staatssecretaris Joop Atsma
Evaluatierapport 2011
Statusrapport 2011 (in het Engels)

Evaluatie 2007

De evaluatie van 2007 werd uitgevoerd in de vorm van een zelfevaluatie in combinatie met een beoordeling door een externe visitatiecommissie, om de kwaliteit van de evaluatie te waarborgen. De visitatiecommissie heeft zowel de zelfevaluatie beoordeeld als de wijze waarop de COGEM haar taken uitoefent. De COGEM heeft het evaluatierapport in een brief aangeboden aan de minister van VROM.

Klik hier om een PDF te downloaden met daarin de brief, het oordeel van de visitatiecommissie en de zelfevaluatie van 2007