Lopend onderzoeksproject

Introgressie van cultuurgewassen naar wilde verwanten

Uitkruising van genetisch gemodificeerde (gg-)planten naar wilde verwanten en daarmee de verspreiding van transgenen in de natuur, is één van de hoofdelementen in de milieurisicobeoordeling van experimenten met gg-planten en gewassen.  Introgressie van genen van landbouwgewassen naar wilde verwanten is een bekend fenomeen en aangetoond voor verschillende gewassen. Mede omdat de teelt van gg-gewassen nooit heeft plaatsgevonden in Nederland, is de aandacht voor introgressie en de mogelijke risico’s daarvan, enigszins verflauwd. De COGEM laat daarom een breed literatuuronderzoek uitvoeren naar de laatste wetenschappelijke inzichten en bevindingen rond introgressie. Hierbij wordt gekeken naar zowel in welke gewassen of planten introgressie het meest voorkomt, als naar de onderliggende mechanismen en de gevolgen voor de wilde verwanten. Deze kennis kan als base-line informatie gebruikt worden in eventuele toekomstige risicoanalyses.