Terug naar overzicht

26.09.2013 | Onderzoekscall: 5 opengestelde projecten

De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) laat ter ondersteuning van haar werkzaamheden onderzoek door derden verrichten. Voor vijf projecten wordt een uitvoerder gezocht. Geïnteresseerden worden opgeroepen projectoffertes in te dienen.

Offertes kunnen gericht worden aan: F. van der Wilk, Secretaris COGEM; info@cogem.net, of Postbus 578, 3720 AN Bilthoven

Indienen van projectoffertes is mogelijk tot: 24 oktober 2013

Inschrijving op de opengestelde projecten is niet aan voorwaarden gebonden en staat open voor elke geïnteresseerde. Oproepen tot inschrijving worden ondermeer op de COGEM website en in de e-mail nieuwsbrief gepubliceerd. De commissie streeft ernaar om tenminste drie offertes per project te ontvangen.

De offerte moet tenminste een duidelijke beschrijving bevatten van de voorgestelde werkzaamheden en een inzichtelijke begroting. Dit betekent dat er een duidelijke koppeling moet zijn tussen de begrote kosten en de voorgestelde werkzaamheden onder vermelding van het aantal ingeschatte uren en een specificatie van de uurtarieven.

Het Dagelijks Bestuur van de COGEM neemt het besluit over toewijzing van projecten. De voorstellen worden beoordeeld op de volgende criteria:
• mate van aansluiting bij de onderzoeksvraag;
• competentie van het onderzoeksteam voor de uitvoering van het voorgestelde onderzoek;
• helderheid van het voorstel;
• (uitvoerbaarheid van) het werkprogramma;
• prijs en kosteneffectiviteit;
• (wetenschappelijke) kwaliteit van het voorgestelde onderzoek.

De volgende projecten staan open voor inschrijving:

1) Wat is de natuurlijke baseline aan genoomvariatie en welke bijdrage kan informatie over de gehele genoomsequentie van een gg-gewas leveren aan de milieurisicobeoordeling van gg-gewassen?
Bij vergunningaanvragen voor import of teelt van gg-gewassen worden diverse studies aangeleverd om de milieurisico’s van deze gg-gewassen te kunnen beoordelen. Een aantal van deze studies dient om het betreffende gewas moleculair te karakteriseren. Op dit moment gebeurt de moleculaire karakterisering van gg-gewassen met technieken als Southern Blot, PCR en sequentie-analyse. De sequentie-analyse beperkt zich daarbij tot de geïnserteerde sequenties en de regio’s die de geïnserteerde sequenties flankeren. De laatste jaren is het sequencen van het hele genoom (bijv. m.b.v. ‘next generation sequencing’ technieken) tot de mogelijkheden gaan behoren. Hierdoor wordt ook steeds meer kennis verkregen over de baseline van mutaties, deleties en recombinaties die door natuurlijke processen in het plantengenoom ontstaan. Onlangs is er een artikel verschenen waarbij een gg-gewas wordt gekarakteriseerd m.b.v. ‘whole genome sequencing’. Door de mogelijkheid om het volledige genoom van een gg-gewas te bepalen wordt kennis over de natuurlijke variatie in het plantengenoom steeds belangrijker. Eventuele veranderingen die worden opgemerkt moeten nl. in perspectief geplaatst kunnen worden. De vraag is in welke mate mutaties, deleties en recombinaties van nature in het plantengenoom voorkomen en in hoeverre in het plantengenoom van nature sequenties voorkomen die gelijkenis vertonen met toxinen/allergenen. Ook is het de vraag hoe eventuele veranderingen als gevolg van genetische modificatie zich verhouden tot de natuurlijke genoomvariatie en in hoeverre kennis over het hele genoom van een gg-gewas een bijdrage kan leveren aan de milieurisicoanalyse.

Doel: Bepalen van de baseline van natuurlijke mutaties, deleties en recombinaties en analyseren in hoeverre in het plantengenoom van nature sequenties voorkomen die gelijkenis vertonen met toxinen/allergenen. Analyseren welke toegevoegde waarde kennis van de gehele genoomsequentie kan hebben voor de milieurisico-analyse van gg-gewassen. Bepalen tot welke nieuwe vragen kennis over het gehele genoom zou kunnen leiden

2) Inventarisatie wereldwijde veldproeven gg-gewassen
In het verleden heeft het COGEM secretariaat verschillende keren een inventarisatie van de wereldwijd lopende veldproeven met gg-gewassen uitgevoerd om inzicht te krijgen in toekomstige commerciële gg-gewassen. Tijdens de laatste trendanalyse biotechnologie (2009) is er gebruik gemaakt van een in opdracht van de OECD gemaakte analyse. Gezien de beperkte capaciteit van het COGEM secretariaat is besloten de inventarisatie door externen te laten uitvoeren.

Doel: Het inventariseren van wereldwijd uitgevoerde veldproeven met gg-gewassen teneinde inzicht te verkrijgen in welke gg-gewassen en ingebouwde eigenschappen op de markt zullen verschijnen. Inzicht verkrijgen in de richting van de ontwikkelingen door de verkregen gegevens te vergelijken met eerder uitgevoerd inventarisaties, mede om trends en trendbreuken te identificeren

3) Inventarisatie preklinische gentherapiestudies (mede tbv trendanalyse)
Regelmatig verschijnen in de wetenschappelijke literatuur en in de media publicaties over successen die in preklinische gentherapiestudies met diermodellen zijn behaald. Een overzicht van welke preklinische gentherapiestudies wereldwijd worden uitgevoerd en welke successen geboekt zijn, kan inzicht geven in wat voor klinische studies de komende jaren te verwachten zijn en in welke richting de gentherapie zich ontwikkelt. Dergelijke informatie kan zowel gebruikt worden voor de Trendanalyse biotechnologie 2015 als door de COGEM om zich voor te bereiden op het type vergunningaanvragen waarmee ze geconfronteerd zal worden. Hoewel informatie over klinische studies in verschillende databases te vinden is, is dit niet het geval voor preklinische dierstudies. Om inzicht te krijgen in dit soort studies moet de wetenschappelijke en ‘grijze’ literatuur geïnventariseerd worden.

Doel: Het verkrijgen van een overzicht van de wereldwijd uitgevoerde preklinische studies, de behaalde successen en een analyse of extrapolatie naar te verwachten toekomstige klinische gentherapiestudies. Identificatie trends en trendbreuken door de preklinische studies af te zetten tegen de lopende klinische studies.

4) Inventarisatie ontwikkelingen rond toepassingen van gg-vaccins
Genetische modificatie lijkt zich een vaste plek bij de ontwikkeling van vaccins te hebben verworven. Niet alleen worden gg-micro-organismen of gg-cellen gebruikt om vaccin-componenten te produceren, maar tevens worden gg-virussen en gg-bacteriën ontwikkeld die zelf als vaccin (gg-vaccin) toegepast kunnen worden. Het betreft hierbij vaccins voor zowel veterinair als humaan gebruik. Onduidelijk is hoeveel gg-vaccins er op dit moment wereldwijd op de markt zijn, zich in hun laatste fase voor toelating bevinden of (pre)klinisch worden getest. Informatie hierover is o.a. van belang voor de totstandkoming van de Trendanalyse biotechnologie 2015, maar biedt de COGEM tevens inzicht in de ontwikkelingen binnen dit zich snel ontwikkelende vakgebied.

Doel: Inzicht in de ‘marktpenetratie’ van gg-vaccins, welke types het betreft en de verwachtingen hierover van producenten, e.d.

5) Economische analyse Nederlandse biotechnologiesector
Voor de trendanalyse biotechnologie 2007 is in opdracht van de COGEM een onderzoek uitgevoerd naar de economische kansen van biotechnologie in Nederland. Hiertoe is de economische positie van de Nederlandse biotechnologie sector en haar producten in kaart gebracht en vergeleken met die van een aantal referentielanden (zoals België, Frankrijk, Duitsland, VK, VS, Brazilië, etc). Ten behoeve van de Trendanalyse biotechnologie 2015 wil de COGEM opnieuw de positie van de Nederlandse biotechnologiesector in kaart laten brengen en inventariseren hoe de sector zich in de afgelopen 8 jaar heeft ontwikkeld, mede in vergelijking met de wereldwijde biotechsector.

Doel: Het verkrijgen van een overzicht van de economische belangen (en veranderingen hierin) van de biotechnologiesector en inzicht in de richting waarin de biotechnologie zich beweegt. Analyse van de economische sterktes en zwaktes van de Nederlandse biotechsector mede in verhouding tot andere landen. (als referentielanden wordt gedacht aan de in 2006 onderzochte landen: België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, EU25, Verenigde Staten, Canada, Argentinië, Brazilië, Japan, China, Singapore, Zuid-Korea). Inzicht in de economische kansen van biotechnologie voor Nederland. Onderwerpen die in het onderzoek aan de orde kunnen komen zijn onder meer het aandeel van de biotechnologie in het bnp van verschillende landen, uitsplitsing economische belangen over verschillende subsectoren, mondiale investeringen in biotechnologie (privaat, publieks).
 

Onderzoekscall: 5 opengestelde projecten