Terug naar overzicht

08.03.2017 | Uitvoerder voor project 'Monitoring op laboratory acquired infections' gezocht

Oproep indienen projectofferte

Indienen van projectoffertes is mogelijk tot: 8 april 2017
Offertes richten aan: F. van der Wilk, secretaris COGEM; info@cogem.net (of Postbus 578, 3720 AN Bilthoven)

De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) laat ter ondersteuning van haar werkzaamheden onderzoek door derden verrichten. Voor een van deze projecten wordt een uitvoerder gezocht. Geïnteresseerden worden opgeroepen projectoffertes in te dienen.

De offerte moet tenminste een duidelijke beschrijving bevatten van de voorgestelde werkzaamheden en een inzichtelijke begroting. Dit betekent dat er een duidelijke koppeling moet zijn tussen de begrote kosten en de voorgestelde werkzaamheden onder vermelding van het aantal ingeschatte uren en een specificatie van de uurtarieven.
Het project zal begeleid worden door een commissie van deskundigen. Deze begeleidingscommissie zal in aanwezigheid van de uitvoerders minimaal drie keer bijeenkomen. De uitvoerders zullen de resultaten van hun onderzoek presenteren in een vergadering van een van de subcommissies van de COGEM.

Het Dagelijks Bestuur van de COGEM neemt het besluit over toewijzing van projecten. De voorstellen worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • mate van aansluiting bij de onderzoeksvraag;
  • competentie van het onderzoeksteam voor de uitvoering van het voorgestelde onderzoek;
  • helderheid en (wetenschappelijke) kwaliteit van het voorgestelde onderzoek;
  • (uitvoerbaarheid van) het werkprogramma;
  • prijs en kosteneffectiviteit.

 

Het volgende project staat open voor inschrijving:

1) Titel: Monitoring op laboratory acquired infections

Laboratoriummedewerkers lopen bij experimenten met infectieuze ziekteverwekkers een risico om besmet te raken (laboratory acquired infections; LAI’s). Dergelijke LAI’s vormen niet alleen een gezondheidsrisico voor de getroffen medewerker, maar kunnen ook leiden tot verspreiding van een ziekte onder de bevolking. Daarom worden in laboratoria maatregelen genomen om besmetting te voorkomen. Deze maatregelen betreffen zowel fysieke maatregelen (inrichtingsvoorschriften en het dragen van persoonlijke bescherming) als werkvoorschriften. Ook wordt in veel laboratoria waar gewerkt wordt met ziekteverwekkers de eis gesteld dat de medewerkers gevaccineerd zijn tegen ziekteverwekkers (als effectieve vaccins beschikbaar zijn) en worden medewerkers die (tijdelijk) een verhoogd risico lopen (zoals zwangere vrouwen of mensen met een verzwakt immuunsysteem) uitgesloten van de werkzaamheden. Omdat er geen juridische basis is voor verplichting van vaccinatie kunnen werknemers als alternatief worden verplicht persoonlijke bescherming te dragen of kunnen zij worden uitgesloten van bepaalde werkzaamheden.

LAI’s komen relatief zelden voor. Het jaarlijks aantal meldingen van incidenten met ziekteverwekkers is in Nederland op een hand te tellen en deze incidenten leiden zelden tot bevestigde infecties. Echter, standaard monitoring (surveillance) van medewerkers op LAI’s vindt in Nederland op beperkte schaal plaats (oa op TBC bij diagnostische labs). Enerzijds draagt dit het risico met zich mee dat infecties niet opgemerkt worden. Anderzijds is het de vraag of monitoring daadwerkelijk een bijdrage levert aan de veiligheid, zeker als het gaat om veel voorkomende ziekteverwekkers.

De COGEM wil laten onderzoeken of en in welke landen monitoring van labmedewerkers standaardpraktijk is voor verschillende categorieën ziekteverwekkers, en wat de resultaten hiervan zijn, en verder of er groepen labmedewerkers worden uitgesloten van specifieke werkzaamheden. Daarnaast is de COGEM ook geïnteresseerd in hoeverre monitoring in Nederland uitgevoerd wordt (bijvoorbeeld bij diagnostische labs door ARBO-dienst en/of BVF’s) en wat de juridische aspecten zijn van deze monitoring.

Doel: Inzicht verkrijgen in 1) de standaard praktijk van monitoring op LAI’s in Nederland, Europa, en Noord Amerika 2) de verkregen resultaten in de ca afgelopen 10 jaar daarvan m.b.t. verschillende soorten ziekteverwekkers: schimmels, bacteriën, chronische virusinfecties (bv HIV, HBV, HCV, HPV) en acute virusinfecties en de lessen die hieruit geleerd kunnen worden; 3) juridische aspecten rond deze monitoring in Nederland; kan dit verplicht worden en wat zijn dan de rechten (en plichten) van overheid, werkgever en werknemer. Op basis van deze inzichten kan een oordeel gegeven worden over nut en haalbaarheid van monitoring op LAI’s ter bescherming van mens en milieu.

Resultaat: Rapport met een overzicht van de ervaringen met monitoring op relevante LAI’s (zowel voor wildtype als gg-pathogenen) in Nederland en daarbuiten en de aan monitoring verbonden juridische aspecten.

Type onderzoek: Interviews en literatuuronderzoek (deskresearch).

Onderzoekscall 2017