Lopende projecten | Cogem NL

COGEM is momenteel met de onderstaande projecten bezig. Bij elk project wordt de verwachte datum van afronding of de deadline van de adviesvraag aangegeven.

VERWACHT 20.12.2017
Inschaling van werkzaamheden met chimeer genetisch gemodificeerd poliovirus

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met chimere genetisch gemodificeerde poliovirussen die zijn samengesteld uit de backbone van een geattenueerde poliovirus Sabin type 3 vaccinstam (ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2), en een eiwitmantel afkomstig van poliovirus type 2 stammen (ingedeeld in pathogeniteitsklasse 3).

VERWACHT 21.12.2017
Pathogeniteitsclassificatie Desulfitobacterium hafniense

De COGEM is gevraagd te adviseren over in welke pathogeniteitsklasse de bacterie Desulfitobacterium hafniense ingedeeld moeten worden. Tevens is de COGEM gevraagd of de bacterie opgenomen kan worden op Bijlage 2, lijst A1.

VERWACHT 22.12.2017
Pathogeniteitsclassificatie Talaromyces columbinus, Thermincola ferriacetica en Thermincola carboxydiphila

De COGEM is gevraagd te adviseren over in welke pathogeniteitsklasse de bacteriën Talaromyces columbinus, Thermincola ferriacetica en Thermincola carboxydiphila ingedeeld moeten worden. Tevens is de COGEM gevraagd of de bacteriën opgenomen kan worden op Bijlage 2, lijst A1.

VERWACHT 22.12.2017
Pathogeniteitsclassificatie Feline leukemia virus en Reticuloendotheliosis virus

De COGEM in gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van de gammaretrovirussen Feline leukemia virus (FeLV) en Reticuloendotheliosis virus (REV). FELV veroorzaakt één van de meest voorkomende infectieziekten bij katten, onder meer leidend tot immunodeficiëntie en beenmergsuppressie. REV kan tumoren bij pluimvee veroorzaken.

VERWACHT 25.12.2017
Pathogeniteitsclassificatie 8 gisten

De COGEM is gevraagd te adviseren over in welke pathogeniteitsklasse de gisten Torulaspora delbrueckii, Vanderwaltozyma polyspora, Kazachstania africana, Kazachstania bulderi, Zygotorulaspora mrakii, Tetrapisispora phaffii, Eremothecium cymbalariae en Naumovozyma castellii ingedeeld moeten worden.Tevens is de COGEM gevraagd of deze gisten opgenomen kan worden op Bijlage 2, lijst A1.

VERWACHT 28.12.2017
Signalering gene editing bij dieren

De introductie van gene editing technieken zoals CRISPR-Cas (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat (CRISPR)-associated protein (Cas) heeft de afgelopen jaren een enorme impuls gegeven aan biotechnologisch onderzoek. Dit geldt voor alle gebieden waar biotechnologische technieken en genetisch onderzoek worden toegepast, zoals de landbouw, industriële en medische sector. Gene editing technieken verschillen van de oudere methoden voor genetische modificatie door de efficiëntie, nauwkeurigheid en het gemak waarmee wijzigingen kunnen worden aangebracht in het DNA van micro-organismen, planten, dieren en (theoretisch) zelfs in mensen (zie recente COGEM signalering kiembaanmodificatie).
Gene editing bij dieren lijkt nieuwe mogelijkheden te bieden voor verbetering van de veestapel, om ziekten beter te onderzoeken door verbeterde diermodellen, xenotransplantatie mogelijk te maken, uitgestorven diersoorten terug te brengen en exotische invasieve soorten beter te beteugelen. Maar het roept ook vragen op over ethische toelaatbaarheid, regelgeving en governance.
De signalering bespreekt de ontwikkelingen en mogelijke toepassingen van gene editing bij dieren en identificeert maatschappelijke, ethische en beleidsrelevante vragen die in de toekomst een rol kunnen gaan spelen.

VERWACHT 03.01.2018
Aanvullend advies over de hernieuwing van de vergunning voor import van gg-koolzaad MS8, RF3 en MS8xRF3

De COGEM heeft eerder dit jaar geadviseerd over de hernieuwing van de vergunning voor import van de genetisch gemodificeerde (gg-)koolzaadlijnen MS8, RF3 en MS8xRF3.
In dit advies concludeert de COGEM dat het milieurisico van import van deze gg-koolzaadlijnen voor Nederland verwaarloosbaar klein is. Het monitoringsplan moet echter uitgebreid worden voordat de vergunning kan worden hernieuwd.
De EFSA heeft recent haar opinie over de hernieuwing van de vergunning voor import van gg-koolzaad MS8, RF3 en MS8xRF3 gepubliceerd. Het Ministerie van IenW heeft de COGEM gevraagd of haar eerdere opmerkingen voldoende door de EFSA zijn beantwoord.

VERWACHT 03.01.2018
Adviesvraag klinische studie naar de veiligheid en werkzaamheid van genetisch gemodificeerde T-cellen in patiënten met hematologische maligniteiten

De COGEM is gevraagd te adviseren over een klinische studie naar de behandeling van verschillende hematologische maligniteiten (multipel myeloom, B-cel en T-cel maligniteiten) met behulp van genetisch gemodificeerde (gg-)T-cellen. De gg-T-cellen zijn vervaardigd met het Moloney murine leukemia virus en brengen een chimere antigeen receptor (CAR) tot expressie.

VERWACHT 11.01.2018
Adviesvraag klinische studie naar de veiligheid en werkzaamheid van genetisch gemodificeerde bacteriën in patiënten met blaaskanker

De COGEM is gevraagd te adviseren over een klinische studie als immuuntherapie tegen blaaskanker met behulp van genetisch gemodificeerde (gg-) bacteriën. De gg-bacterië is afgeleid van Mycobacterium bovis BCG (Bacille Calmette Guérin) en brengt het listeriolysine eiwit van Listeria monocytogenes tot expressie.

VERWACHT 15.01.2018
Generieke inschaling van werkzaamheden met Adenovirus en Adeno-associated virus gebaseerde vectorsystemen

Ten behoeve van toepassingsmogelijkheden binnen de gentherapie en vaccinontwikkeling wordt veel gebruik gemaakt van vectorsystemen gebaseerd op biologisch ingeperkt Adenovirus en Adeno-associated virus (AAV). De afgelopen jaren zijn er steeds betere op deze virussen gebaseerde vectorsystemen ontwikkeld. Daarnaast neemt kennis over en ervaring met deze systemen toe. Ter stroomlijning van de vergunningverlening heeft de COGEM daarom laten onderzoeken of werkzaamheden met deze systemen voor generieke omlaagschaling in aanmerking kunnen komen. Op basis van het resulterende onderzoeksrapport zal de COGEM hierop per vectorsysteem in twee aparte adviezen een nadere toelichting geven.

VERWACHT 31.01.2018
Adviserende aanbiedingsbrief bij onderzoeksrapport over het belang van akker(randen) voor vlinders

Bij de milieurisicobeoordeling die bij vergunningaanvragen voor teelt- van insectenresistente genetische gemodificeerde (gg-) gewassen wordt uitgevoerd, wordt onder meer gekeken naar mogelijke effecten van het gewas op zogenaamde niet-doelwitorganismen (alle andere organismen dan het plaaginsect waartegen de resistentie is gericht), zoals vlinders. Vlindersoorten die voorkomen in akkerranden kunnen bijvoorbeeld door gg-pollendepositie (neerslag) blootgesteld worden aan Bt-toxines die door insectenresistente gg- maïs worden geproduceerd. Indien er vlindersoorten zijn die vatbaar zijn voor het Bt-toxine dan zou dit tot nadelige milieueffecten kunnen leiden zoals afnemende populatiegroottes.Om informatie te verkrijgen ten behoeve van de risicobeoordeling van teelt van gg-gewassen die Bt-toxines tot expressie brengen, heeft de COGEM laten onderzoeken of er in Nederland vlinders zijn die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van akkerranden of akkers van maïs.

VERWACHT 27.02.2018
Advies naar aanleiding van het onderzoeksrapport over de actualisatie van de lijst met inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met gg-planten

De COGEM heeft onderzoek laten uitvoeren dat zich richtte zich op de inventarisatie van soorten behorende tot de 42 genera die op de inperkingslijst vermeld staan en die in Nederland genetisch gemodificeerd worden, of die reeds genetisch gemodificeerd zijn en waar handelingen mee uitgevoerd worden. Van deze soorten zijn tevens de bestuivingswijze, zaadkenmerken en kruisbaarheid met inheemse verwanten achterhaald. Daarnaast is onderzocht of de huidige inperkingsmaatregelen die gelden voor de genera nog actueel zijn.