Lopende projecten | Cogem NL

COGEM is momenteel met de onderstaande projecten bezig. Bij elk project wordt de verwachte datum van afronding of de deadline van de adviesvraag aangegeven.

VERWACHT 24.02.2017
Adviesvraag over uitbreiding werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Venezuelan equine encephalitis virus (VEEV) replicons

De COGEM is gevraagd te adviseren over de uitbreiding van werkzaamheden met genetisch gemodicificeerde Venezuelan equine encephalitis virus (VEEV) replicons. Het gg-VEEV replicon mist belangrijke genen, waardoor deze niet kan repliceren en geen nieuwe virusdeeltjes kan vormen. In deze replicons zijn een gen van het Poricine epidemic diarrhea virus (PEDV) en een gen coderend voor het green fluorescent protein ingebracht. Deze worden vervolgens getest als mogelijk vaccin tegen PEDV.

VERWACHT 24.02.2017
Adviesvraag over aanvullende nieuwe gegevens inzake klinische gentherapiestudie tegen B-cel kanker

Onlangs heeft de COGEM geadviseerd over de milieuveiligheidsaspecten betreffende een klinische gentherapiestudie tegen B-cel kanker (CGM/161130-01). Onder het voorbehoud dat het uitgangsorganisme geen onverwachte genetische wijzigingen bevat, was de COGEM van mening dat de milieurisico’s voor deze klinische studie verwaarloosbaar klein zijn. Uit nieuwe gegevens blijkt dat het voor de transductie te gebruiken transferplasmide mutaties bevat ten opzichte van de referentiesequentie. De COGEM is gevraagd opnieuw over deze studie te adviseren.

VERWACHT 01.03.2017
Signalering human genome editing

Samen met de Gezondheidsraad organiseerde de COGEM in november 2015 het internationale symposium 'Genome on demand' in Amsterdam. Bij deze bijeenkomst gaf een diversiteit aan internationale sprekers hun perspectief op de opkomst van de nieuwe techniek CRISPR-Cas voor de toepassing van kiembaanmodificatie bij mensen. De recente technische ontwikkelingen hebben dit onderwerp opnieuw op de internationale agenda gezet. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen werken COGEM en Gezondheidsraad nu samen aan een signalering / adviesrapport over de technische, juridische en ethische aspecten van de mogelijkheden van CRISPR-Cas voor kiembaanmodificatie bij mensen.

VERWACHT 03.03.2017
Adviesvraag pathogeniteitsclassificatie atypical porcine pestvirus (APPV) en inschaling werkzaamheden met genetisch gemodificeerd APPV

Atypical porcine pestvirus (APPV)  is pas onlangs genetisch gekarakteriseerd en nog niet ingedeeld in een pathogeniteitsklasse. De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van dit virus. Ook is de COGEM gevraagd te adviseren over werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-)APPV. Deze werkzaamheden worden verricht ten behoeve van vaccinontwikkeling.

VERWACHT 14.03.2017
Adviesvraag over toepassing CRISPR-Cas in planten

Het Ministerie van IenM heeft de COGEM om advies gevraagd over CRISPR-Cas9 naar aanleiding van een in de Tweede Kamer aangenomen motie waarin de regering wordt verzocht om in te zetten op vrijstelling van de ggo-regelgeving van toepassing van CRISP-Cas9 voor gerichte mutaties van planten.

VERWACHT 22.03.2017
Adviesvraag hernieuwing vergunning voor import en verwerking van gg-koolzaad GT73

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de milieuveiligheidaspecten van de import en verwerking van genetisch gemodificeerd (gg-)koolzaad GT73. Dit gg-koolzaad is herbicide tolerant door toevoeging van de genen cp4 epsps en goxv247.

VERWACHT 02.04.2017
Adviesvraag import gg-maïs MZHG0JG

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van de import en verwerking van genetisch gemodificeerde (gg-)maïslijn MZHG0JG. In deze lijn zijn de pat en mepsps genen ingebracht, waardoor deze tolerant is voor glyfosaat en glufosinaat bevattende herbiciden.

VERWACHT 06.04.2017
Adviesvraag import gg-soja MON87708 x MON89788 x A5547-127

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van de import en verwerking van genetisch gemodificeerde (gg-)soja MON87708 x MON89788 x A5547-127. Deze kruislingslijn is tolerant voor dicamba, glyfosaat en glufosinaat door toevoeging van de genen dmo, cp4 epspsen en pat.

VERWACHT 06.04.2017
Adviesvraag import gg-mais MON87427 x MON87460 x MON89034 x MIR162 x NK603 (en sub-combinaties)

De COGEM is gevraagd om te adviseren over import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-)maïs kruisingslijn MON87427 x MON87460 x MON89034 x MIR162 x NK603 (en sub-combinaties). Deze maïs kruisingslijn is door expressie van de cry1A.105, cry2Ab2 en vip3Aa20 genen resistent tegen bepaalde insecten. Ook brengt deze lijn het cp4 epsps gen tot expressie waardoor de lijn tolerant is voor glyfosaat, en is de kruisingslijn droogte tolerant door expressie van het cspB gen.

VERWACHT 18.04.2017
Adviesvraag import gg-soja DAS-68416-4 x MON89788

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van de import en verwerking van genetisch gemodificeerde (gg-)soja DAS-68416-4 x MON89788. Deze kruislingslijn is tolerant voor herbicide, glyfosaat en glufosinaat door toevoeging van de genen aad-12, cp4 epsps en pat.