Lopende projecten | Cogem NL

COGEM is momenteel met de onderstaande projecten bezig. Bij elk project wordt de verwachte datum van afronding of de deadline van de adviesvraag aangegeven.

VERWACHT 21.11.2017
Pathogeniteitsclassificatie Paenibacillus chibensis

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Paenibacillus chibensis. Tevens is zij daarbij gevraagd of de bacterie opgenomen kan worden op Bijlage 2, lijst A1.

Bijlage 2, lijst A1 maakt deel uit van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’ en bestaat uit een lijst van micro-organismen die apathogeen zijn voor mens, dier of plant. Opname op Bijlage 2, lijst A1 betekent dat onder ML-I laboratorium-condities met het betreffende micro-organisme ggo’s vervaardigd mogen worden indien hierbij vectoren worden gebruikt die wél, of inserties die níet, op de A-lijsten staan (lijst A2 veilige vectoren en lijst A3 inserties).

VERWACHT 21.11.2017
Inschaling van werkzaamheden met een deletiemutant van Histophilus somni

De COGEM is gevraagd advies te geven over de inschaling van werkzaamheden met een deletiemutant van de bacterie Histophilus somni (voorheen Haemophilus  somnus genoemd). H. somni  is een commensaal van runderen en schapen, maar kan bij deze dieren onder meer ook onvruchtbaarheid en bloedvergiftiging veroorzaken.

VERWACHT 24.11.2017
Inschaling van werkzaamheden met een vaccin tegen baarmoederhalskanker

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met een vaccin gericht tegen het humaan papillomavirus type 16 (HPV-16). HPV-16 is geassocieerd met het veroorzaken van diverse soorten kanker, waaronder baarmoederhalskanker.

VERWACHT 30.11.2017
Advies ivm nieuwe informatie niet-toegelaten genetisch gemodificeerde petunia's

Eerder dit jaar heeft de COGEM op verzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport geadviseerd over de milieurisico’s en destructie van niet-toegelaten genetisch gemodificeerde (gg-)petunia’s die o.a. in Nederland zijn aangetroffen. Op het moment van het verschijnen van het COGEM advies was bekend dat bloemkleur van de gg-petunia’s is gewijzigd en dat zij het nptII antibioticum­resistentiegen bevatten. Op basis van de kennis over deze ingebrachte eigenschappen en de biologische eigenschappen van petunia, concludeerde de COGEM dat de milieurisico’s van de gg-petunia’s verwaarloosbaar klein zijn.
Omdat er inmiddels aanvullende analyses op de gg-petunia’s zijn uitgevoerd en meer informatie beschikbaar is over de elementen waarmee de petunia’s zijn gemodificeerd, zal de COGEM binnenkort een nieuw advies over de gg-petunia’s uitbrengen.
 

VERWACHT 22.12.2017
Adviserende aanbiedingsbrief bij onderzoeksrapport over het belang van akker(randen) voor vlinders

De COGEM heeft laten onderzoeken of er in Nederland vlinders zijn die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van akkerranden of akkers van maïs. Bij de milieurisicobeoordeling die bij vergunningaanvragen voor teelt- van insectenresistente genetische gemodificeerde (gg-) gewassen wordt uitgevoerd, wordt onder meer gekeken naar mogelijke effecten van het gewas op zogenaamde niet-doelwitorganismen (alle andere organismen dan het plaaginsect waartegen de resistentie is gericht), zoals vlinders. Eén van de routes waardoor niet-doelwitorganismen kunnen worden blootgesteld, is door gg-pollendepositie op andere planten. Thans wordt voor insectenresistente gg-mais een theoretisch rekenmodel gehanteerd om mogelijke risico’s voor niet-doelwitvlinderachtigen in kaart te brengen. Hierbij wordt uitgegaan van een theoretische vlindersoort die (zeer) gevoelig is voor het betreffende Bt-eiwit en voor zijn voorbestaan afhaneklijk is van de maïsakker of de akkerrand. Onderzocht is of een dergelijke vlindersoort werkelijk bestaat in de Nederlandse situatie. Aan de hand van de resultaten in het onderzoeksrapport, stelt de COGEM een advies op of er daadwerkelijk risicobeheersings-maatregelen zoals isolatie-afstanden noodzakelijk zijn.

VERWACHT 22.12.2017
Generieke inschaling van werkzaamheden met Adenovirus en Adeno-associated virus gebaseerde vectorsystemen

Ten behoeve van toepassingsmogelijkheden binnen de gentherapie en vaccinontwikkeling wordt veel gebruik gemaakt van vectorsystemen gebaseerd op biologisch ingeperkt Adenovirus en Adeno-associated virus (AAV). De afgelopen jaren zijn er steeds betere op deze virussen gebaseerde vectorsystemen ontwikkeld. Daarnaast neemt kennis over en ervaring met deze systemen toe. Ter stroomlijning van de vergunningverlening heeft de COGEM daarom laten onderzoeken of werkzaamheden met deze systemen voor generieke omlaagschaling in aanmerking kunnen komen. Op basis van het resulterende onderzoeksrapport zal de COGEM hierop per vectorsysteem in twee aparte adviezen een nadere toelichting geven.

VERWACHT 28.12.2017
Signalering gene editing bij dieren

De introductie van gene editing technieken zoals CRISPR-Cas (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat (CRISPR)-associated protein (Cas) heeft de afgelopen jaren een enorme impuls gegeven aan biotechnologisch onderzoek. Dit geldt voor alle gebieden waar biotechnologische technieken en genetisch onderzoek worden toegepast, zoals de landbouw, industriële en medische sector. Gene editing technieken verschillen van de oudere methoden voor genetische modificatie door de efficiëntie, nauwkeurigheid en het gemak waarmee wijzigingen kunnen worden aangebracht in het DNA van micro-organismen, planten, dieren en (theoretisch) zelfs in mensen (zie recente COGEM signalering kiembaanmodificatie).
Gene editing bij dieren lijkt nieuwe mogelijkheden te bieden voor verbetering van de veestapel, om ziekten beter te onderzoeken door verbeterde diermodellen, xenotransplantatie mogelijk te maken, uitgestorven diersoorten terug te brengen en exotische invasieve soorten beter te beteugelen. Maar het roept ook vragen op over ethische toelaatbaarheid, regelgeving en governance.
De signalering bespreekt de ontwikkelingen en mogelijke toepassingen van gene editing bij dieren en identificeert maatschappelijke, ethische en beleidsrelevante vragen die in de toekomst een rol kunnen gaan spelen.

VERWACHT 27.02.2018
Advies naar aanleiding van het onderzoeksrapport over de actualisatie van de lijst met inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met gg-planten

De COGEM heeft onderzoek laten uitvoeren dat zich richtte zich op de inventarisatie van soorten behorende tot de 42 genera die op de inperkingslijst vermeld staan en die in Nederland genetisch gemodificeerd worden, of die reeds genetisch gemodificeerd zijn en waar handelingen mee uitgevoerd worden. Van deze soorten zijn tevens de bestuivingswijze, zaadkenmerken en kruisbaarheid met inheemse verwanten achterhaald. Daarnaast is onderzocht of de huidige inperkingsmaatregelen die gelden voor de genera nog actueel zijn.