Publicaties

Inventarisatie van strikt dierpathogene virussen

Adviezen | 16.12.2014 | CGM/141216-02

Met de aankomende herziene Regeling genetisch gemodificeerde organismen (ggo) worden vele wijzigingen doorgevoerd in de ggo-regelgeving. Eén van de aanpassingen betreft een onderscheid tussen humaan- en dierpathogene virussen enerzijds, en strikt dierpathogene virussen anderzijds. Hierdoor wordt het mogelijk dat voor de aanvraag van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde, strikt dierpathogene virussen kan worden volstaan met een kennisgeving in plaats van een vergunning. Omdat er geen definitie van een strikt dierpathogeen virus is opgenomen in de Ontwerpregeling, heeft de COGEM in dit advies hiervoor een definitie geformuleerd: een strikt dierpathogeen virus is een virus met een dier als primaire gastheer waarbij infectie, al dan niet gevolgd door ziekte, bij de mens nooit is waargenomen, tenzij onder uitzonderlijke omstandigheden.
Aan de hand van deze definitie heeft de COGEM alle virussen beoordeeld die eerder door haar geclassificeerd zijn, en een lijst met strikt dierpathogene DNA en RNA virussen opgesteld.
De COGEM is van mening dat de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn als gg-werkzaamheden met de strikt dierpathogene virussen van pathogeniteitsklasse 2, conform de criteria genoemd in Bijlage 5, op ML-II of DM-II inperkingsniveau worden ingeschaald en via een kennisgeving worden gemeld.

Download publicatie