Publicaties

Classificatie van dierpathogene virussen – criteria en inperkingsmaatregelen voor pathogeniteitsklassen van dierpathogene virussen

Adviezen | 20.04.2006 | 060420-04

De Regeling Genetisch Gemodificeerde Organismen (Regeling GGO) voorziet in maatregelen om mens en milieu te beschermen bij de vervaardiging van en handelingen met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Virussen zijn in de Regeling GGO op basis van hun pathogeniteit ingedeeld in vier klassen. Deze indeling is gebaseerd op criteria voor humaan pathogenen. Dierpathogene virussen zijn in klasse 2 ingedeeld. Voor een aantal dierpathogene virussen is in het verleden een uitzonderingsklasse 2D ingevoerd, waarvoor per geval aanvullende eisen gesteld kunnen worden. De COGEM is gevraagd om nieuwe criteria op te stellen voor de classificatie van dierpathogene virussen. De COGEM adviseert ggo-activiteiten met dierpathogene virussen in te delen in vier pathogeniteitsklassen, waarbij criteria gehanteerd worden die betrekking hebben op het dierpathogene karakter en de milieurisico’s, zoals verspreidingsroute, de overleving van het pathogeen in het milieu, de mate van infectieusiteit van besmette dieren en de mortaliteit. In haar overwegingen beschouwt de COGEM de veestapel als onderdeel van het milieu. Bij elke pathogeniteitsklasse heeft de COGEM inperkende maatregelen aangegeven die essentieel zijn om verspreiding vanuit een laboratorium naar het milieu tegen te gaan. Deze inrichtingsvoorschriften kunnen afwijken van de voorschriften voor werkzaamheden met humaan pathogenen, aangezien dierpathogene virussen geen ziekte kunnen veroorzaken in mensen en bescherming van de laboratoriummedewerker niet aan de orde is.

Download publicatie