Publicaties

Classificaties van humaan- en dierpathogene virussen

Adviezen | 06.03.2012 | CGM/120301-01

De ‘lijst van pathogene micro-organismen en agentia’ is een lijst met classificaties van pathogene bacteriën, schimmels, parasieten en virussen. Deze lijst wordt gebruikt bij de vergunningverlening van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Naar aanleiding van de voorgenomen herziening van het Besluit ggo en de Regeling ggo door het ministerie van IenM, is de COGEM gevraagd om de lijst met pathogene micro-organismen tegen het licht te houden en de classificatie van de bacteriën, schimmels, parasieten en virussen te toetsen aan de huidige wetenschappelijke kennis.
Voor de herziening van de classificatie van virussen heeft de COGEM zich in dit advies wegens de korte beschikbare tijd beperkt tot de virussen waarvoor zij na 1998 een specifiek advies heeft uitgebracht en tot virussen die voorkomen in lopende vergunningen en als vector gebruikt worden. Later zal een aanvulling volgen.
De COGEM maakt bij de pathogeniteitsclassificatie een onderscheid tussen dierpathogene en humaanpathogene virussen. Werkzaamheden met ggo’s gebaseerd op dierpathogene virussen kunnen milieurisico’s opleveren, maar in de meeste gevallen is bescherming van de medewerker minder noodzakelijk. Daarom adviseert zij bij werkzaamheden met dit type virussen andere eisen aan de inperking en inrichtingsvoorschriften te stellen.
De COGEM adviseert de pathogeniteitsclassificatie niet op familieniveau, zoals in de ‘lijst van pathogene micro-organismen en agentia’ uit 1998, maar op soortniveau te laten plaatsvinden en de pathogeniteitsklassen van de 135 virussen in het onderhavige advies over te nemen in de herziene ‘lijst van pathogene micro-organismen en agentia’.
 

Download publicatie