Publicaties

Signalering Criteria classificatie dierpathogenen

Signaleringen | 13.10.2014 | CGM/141013-02

De inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen is mede afhankelijk van de pathogeniteitsklasse van het uitgangsorganisme. In de huidige Regeling ggo zijn vier verschillende pathogeniteitsklassen gedefinieerd voor de indeling van humaan(a)pathogene micro-organismen. Diezelfde definities impliceren dat de dier(a)pathogene micro-organismen in slechts twee pathogeniteitsklassen ingedeeld worden. In de herziene Regeling ggo die binnen afzienbare tijd van kracht wordt, worden de definities enigszins aangepast en in lijn gebracht met de huidige vergunningverleningspraktijk, waardoor dier(a)pathogene micro-organismen net als humaan(a)pathogene micro-organismen in vier verschillende pathogeniteitsklassen ingedeeld kunnen worden.
De COGEM kan instemmen met deze wijziging en de verkozen generieke definities van de verschillende pathogeniteitsklassen. Zij merkt echter op dat deze definities door de generieke formulering niet voor elk micro-organisme eenduidig tot de correcte pathogeniteitsklasse zal leiden. Tevens wijst zij erop dat de overweging die de COGEM hanteert om dierpathogenen te classificeren op enkele punten afwijkt van die van humaanpathogenen. Om inzicht te bieden in haar overweging bij de classificatie van dierpathogene micro-organismen en vast te leggen welke aspecten een rol spelen in haar oordeel, heeft zij de verschillende elementen in deze signalering uiteengezet en toegelicht.
De COGEM baseert zich bij de classificatie van dierpathogene micro-organismen hoofdzakelijk op vier verschillende elementen. Dit zijn het ziekmakende potentieel, de enzoötische aanwezigheid en het verspreidingspotentieel van het betreffend micro-organisme en de mogelijkheden om verspreiding in te perken. Zij benadrukt hierbij dat geen van deze elementen doorslaggevend is, maar in samenhang tot de classificatie leidt. Naast de weging van de genoemde elementen op basis van gepubliceerde wetenschappelijke gegevens zal in enkele gevallen ook het ‘expert judgement’ van de COGEM op basis van kennis over en ervaring met het betreffende micro-organisme een rol spelen bij de uiteindelijke classificatie.

Download publicatie