Publicaties

Advies m.b.t het concept van de herziene ‘Guidance on the Post-Market Environmental Monitoring (PMEM) of GM plants’ van de EFSA

Adviezen | 20.05.2011 | CGM/110520-01

De EFSA heeft een conceptrichtsnoer opgesteld voor ‘post-market environmental monitoring’. ‘Post-market environmental monitoring’ is een wettelijke verplichting bij het op de markt brengen van genetisch gemodificeerde gewassen en bestaat uit twee onderdelen. ‘Case-specific monitoring’ is ingesteld om te onderzoeken of aannames in de milieurisicobeoordeling over de eventuele aanwezigheid en het gevolg van schadelijke effecten correct zijn. ‘General Surveillance’ is ingesteld om onverwachte nadelige effecten van (het gebruik van) een gg-gewas zo goed mogelijk op te kunnen merken en is, in tegenstelling tot ‘case-specific monitoring’, in alle gevallen verplicht.
De COGEM kan instemmen met de inhoud van het conceptrichtsnoer. De EFSA beschrijft in haar conceptrichtsnoer de aanpak van ‘case-specific monitoring’ en ‘general surveillance’ en geeft voorbeelden van zaken die gemonitord zouden kunnen worden. De COGEM is van mening dat het richtsnoer ‘post-market environmental monitoring’ een stap verder brengt. Het richtsnoer is bovendien in lijn met eerdere COGEM adviezen over dit onderwerp.
De COGEM heeft enkele opmerkingen om het richtsnoer verder te verbeteren en wijst op enkele onduidelijkheden in de tekst van het richtsnoer. Ook vindt de COGEM dat in het richtsnoer minder nadruk moet worden gelegd op de statistische significantie van eventuele waargenomen effecten. De COGEM vindt het belangrijk dat ook bij effecten die niet statistisch significant zijn wordt overwogen of verder onderzoek noodzakelijk is.
 

Download publicatie