Publicaties

Import dicamba- en glyfosaattolerante soja MON87708xMON89788

Adviezen | 10.12.2013 | CGM/131210-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de toelating van sojalijn MON87708 x MON89788 voor import en verwerking. Deze lijn bevat het dmo en cp4 epsps gen waardoor deze tolerant is voor respectievelijk dicamba en glyfosaat bevattende herbiciden.
Het Nederlandse klimaat is niet optimaal voor sojateelt. Tijdens de zomer zijn de dagen lang, terwijl soja een korte dagplant is. Om die reden wordt soja op dit moment niet op commerciële schaal in Nederland geteeld. Wel worden er veldproeven uitgevoerd met extreem vroeg bloeiende sojarassen die kunnen groeien in het gematigde Nederlandse klimaat.
Soja beschikt niet over eigenschappen die nodig zijn voor verwildering. Opslagplanten worden wereldwijd zelden waargenomen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de geïntroduceerde eigenschappen in MON87708 x MON89788 tot verwildering zouden kunnen leiden. Verder zijn er in Europa geen wilde verwanten van soja aanwezig, waardoor uitkruising niet mogelijk is. De COGEM acht daarom de kans dat incidenteel morsen in Nederland tot verspreiding van de sojalijn leidt, verwaarloosbaar klein.
Op basis van de overwegingen in dit advies acht de COGEM de risico’s van import en verwerking van sojalijn MON87708 x MON89788 voor mens en milieu verwaarloosbaar klein. De COGEM wijst erop dat een beoordeling van de voedselveiligheid, inclusief incidentele consumptie, door een andere instantie wordt uitgevoerd en geen onderdeel is van de risicoanalyse in dit advies.

Download publicatie