Publicaties

Commentaar op het EFSA conceptrichtsnoer voor de milieurisicoanalyse van gg-dieren

Adviezen | 31.08.2012 | CGM/120831-01

 Op 21 juni 2012 heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) het concept­richtsnoer ‘Guidance on the environmental risk assessment of genetically modified animals’ gepubliceerd en opengesteld voor commentaar.

Het onderhavige EFSA document is een leidraad voor de milieurisicoanalyse van gg-dieren. Ethische en socio-economische overwegingen, evenals ‘risk management’ (inclusief etikettering, co-existentie en traceerbaarheid) vallen niet binnen de reikwijdte van dit conceptrichtsnoer. Het commentaar van de COGEM op het voorliggende document beperkt zich dan ook tot de technische aspecten van de milieurisicoanalyse. Al realiseert de COGEM zich dat het maatschappelijke debat zich veelal op andere dan technische aspecten richt.

De COGEM wijst erop dat, gezien het maatschappelijk sterk omstreden karakter van de toelating van gg-dieren, het openstellen van een dergelijk document voor commentaar van het publiek in de zomervakantieperiode onverstandig is. Deze ongelukkige timing kan door critici ervaren worden als een inperking van de mogelijkheid commentaar in te dienen en zal niet bijdragen aan een draagvlak voor beleid bij de stakeholders. 

Het conceptdocument van de EFSA biedt een uitputtend en indrukwekkend overzicht van allerlei elementen die een rol kunnen spelen bij de milieurisico­analyse. Het document is echter eerder een opsomming van mogelijke ‘points-to-consider’ voor een potentiële vergunningaanvrager dan een richtsnoer over hoe een milieurisicoanalyse daadwerkelijk uitgevoerd moet worden. De bewoordingen in de tekst zijn vaak voor meerderlei uitleg vatbaar, er worden weinig tot geen specifieke criteria of methoden voor de risicoanalyse vermeld, en in de opsomming van alle mogelijke elementen die een rol kunnen spelen in de milieurisicoanalyse is geen weging aangebracht in het relatieve belang voor de milieurisicoanalyse.

Download publicatie