Publicaties

Advies betreffende de Europese bindende richtlijn voor de milieurisicobeoordeling van gg-planten

Adviezen | 07.03.2011 | CGM/110307-01

De Europese Commissie is voornemens om een bindend richtsnoer voor de milieurisicobeoordeling van genetisch gemodificeerde (gg-)planten vast te stellen. Als basis voor dit richtsnoer gebruikt zij de ‘Guidance on the environmental risk assessment of genetically modified plants’ wat recent door de EFSA is uitgebracht.
Het richtsnoer geeft een goed overzicht van de vele aspecten die van belang zijn bij de milieurisicoanalyse van gg-planten en beschrijft de verschillende invalshoeken en wetenschappelijke methoden die bij de beoordeling van milieurisico’s gebruikt kunnen worden. Het gevolg hiervan is echter dat er te weinig concrete aanbevelingen gedaan worden voor de aanpak die bij een milieurisicoanalyse van een specifiek gg-gewas gevolgd zou moeten worden. Het is daarom onduidelijk welke informatie precies noodzakelijk is voor de milieurisicoanalyse. Omdat het niet duidelijk is aan welke concrete eisen een milieurisicoanalyse moet voldoen is het document volgens de COGEM niet geschikt als bindend richtsnoer.
De COGEM stelt voor om, in plaats van een algemeen richtsnoer, meer specifieke handleidingen te ontwikkelen die ingaan op de milieurisicoanalyse van bepaalde categorieën gg-planten, zoals insectenresistente planten of planten met een veranderd metabolisme, en deze meer specifieke handleidingen bindend te verklaren.
Tenslotte wijst de COGEM erop dat het bepalen van beschermingsdoelen zoals zeldzame flora en fauna een beleidskeuze behelst. Dit aspect van de milieurisicoanalyse moet daarom door de relevante competente autoriteiten gedaan worden en niet aan een aanvrager worden overgelaten.

Download publicatie