Publicaties

Comments on the EFSA ‘Guidance on the Post-Market Environmental Monitoring of genetically modified plants’

Adviezen | 19.04.2012 | CGM/120419-02

De ’European Food and Safety Authority’ (EFSA) heeft in 2011 in opdracht van de Europese Commissie een richtsnoer opgesteld voor ‘Post-Market Environmental Monitoring’ (PMEM). PMEM is een wettelijke verplichting bij het op de markt brengen van genetisch gemodificeerde (gg-) gewassen en bestaat uit twee onderdelen. ‘Case-specific monitoring’ (CSM) is ingesteld om te onderzoeken of aannames in de milieurisicobeoordeling over mogelijke schadelijke effecten correct zijn. ‘General Surveillance’ is ingesteld om onverwachte nadelige effecten van (het gebruik van) een gg-gewas zo goed mogelijk op te kunnen merken en is, in tegenstelling tot CSM, in alle gevallen verplicht.
Tijdens de publieke consultatieronde in 2011 heeft de COGEM een aantal opmerkingen geplaatst om het conceptrichtsnoer verder te verbeteren. De EFSA heeft deze commentaren verwerkt en haar definitieve versie van het richtsnoer gepubliceerd. De Europese Commissie geeft nu de lidstaten de gelegenheid om bij de bespreking van het richtsnoer nog een keer commentaar in te dienen. Op verzoek van het ministerie van IenM stelt de COGEM in onderhavig advies vast hoe het uiteindelijke richtsnoer zich verhoudt tot de eerder afgegeven COGEM reactie op het concept richtsnoer.
De COGEM kan instemmen met de inhoud van het richtsnoer. Deze is in lijn met haar eerdere adviezen over dit onderwerp. Wel plaatst zij nog enkele opmerkingen om het richtsnoer te versterken.

Download publicatie