Publicaties

Signalering General Surveillance

Signaleringen | 15.03.2010 | 100226-01

In Europa zijn vergunninghouders van gg-gewassen verplicht om te monitoren op het optreden van onverwachte nadelige effecten bij import en/of teelt van het gg-gewas, dit is het zogenaamde ‘general surveillance’. ‘General surveillance’ is ingesteld zodat bij een onverwacht nadelig effect maatregelen genomen kunnen worden om de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen.
De vergunningaanvragers beschrijven in een plan hoe zij vorm zullen geven aan ‘general surveillance’. De COGEM heeft in de afgelopen jaren tientallen van deze plannen beoordeeld. Inmiddels lijkt de aanpak van ‘general surveillance’ zich uit te kristalliseren en gebruikt het merendeel van de vergunninghouders hetzelfde ‘general surveillance’ plan.
In deze signalering beschrijft de COGEM haar aandachtspunten voor ‘general surveillance’ en worden zowel het gangbare ‘general surveillance’ plan voor import als het gangbare ‘general surveillance’ plan voor teelt getoetst aan deze aandachtspunten. Daarbij beschrijft de COGEM op welke punten de plannen verbeterd zouden moeten worden. Hierbij maakt zij onderscheid tussen het type toelating (import of teelt) waarvoor het ‘general surveillance’ plan is bedoeld. Daarnaast houdt de COGEM er rekening mee of het betreffende gewas in Nederland geteeld zou kunnen worden en of een gewas hier kan verwilderen en/of uitkruisen met wilde verwante plantensoorten. Met de aandachtspunten die in deze signalering zijn verwoord, legt de COGEM haar uitgangspunten voor ‘general surveillance’ vast. Daarbij biedt zij de vergunningaanvragers tevens handvatten voor de verbetering van toekomstige ‘general surveillance’ plannen.

Download publicatie