Publicaties

Renewal of the authorisation for import and processing of genetically modified cotton GHB614

Adviezen | 22.10.2020 | CGM/201022-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-)katoenlijn GHB614. De eerdere vergunning is in 2011 voor een periode van 10 jaar afgegeven. Deze gg-katoenlijn brengt het 2mepsps gen tot expressie, waardoor de plant tolerant is voor glyfosaat bevattende herbiciden. De COGEM heeft in 2008 positief geadviseerd over de import en verwerking van de gg-katoenlijn GHB614.
De hernieuwingsaanvraag bevat onder meer geactualiseerde bioinformatische analyses, een recente literatuurreview en de resultaten van de verplichte ‘post-market environmental monitoring’ die sinds 2011 wordt uitgevoerd.
Het Nederlandse klimaat is niet geschikt voor de teelt van katoen. Er komen ook geen wilde verwanten van katoen voor in Noordwest-Europa, waardoor de ingebrachte sequenties van katoenlijn GHB614 zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden. Mede daarom acht de COGEM de kans verwaarloosbaar klein dat het incidenteel morsen van gg-katoenzaden leidt tot verspreiding of vestiging van deze katoenlijn in Nederland.  Uit de geactualiseerde moleculaire karakterisering, literatuurstudie en monitorings­rapporten zijn geen nieuwe zaken naar voren gekomen die de eerdere conclusie dat gg-katoenlijn GHB614 een verwaarloosbaar klein milieurisico vormt, veranderen. Gezien het bovenstaande acht de COGEM de risico’s van import en verwerking van gg-katoenlijn GHB614 voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie