Publicaties

Teelt glyfosaattolerante katoen GHB614

Adviezen | 21.03.2013 | CGM/130321-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de mogelijke milieurisico’s voor Nederland van de teelt van de genetisch gemodificeerde katoenlijn GHB614 in Europa. Deze katoenlijn brengt het 2mepsps gen tot expressie en is hierdoor tolerant voor glyfosaat bevattende herbiciden. In 2008 heeft de COGEM positief geadviseerd over import van deze lijn.
In Europa komen geen wilde verwanten van katoen voor. Moderne katoenvariëteiten hebben geen van de veronkruidingskenmerken die veel problematische onkruiden bezitten. De COGEM kent geen redenen om aan te nemen dat de ingebrachte eigenschappen het verwilderingspotentieel vergroten.
De katoenplant is sterk koudegevoelig en heeft hoge temperaturen en veel water nodig voor kieming en ontwikkeling. Katoen kan niet onder de huidige klimaatomstandigheden geteeld worden in Nederland. Hieruit volgt dat er geen organismen ondergronds of bovengronds blootgesteld zullen worden aan GHB614 katoenplanten. De COGEM concludeert daarom dat er geen risico’s zullen zijn voor niet-doelwitorganismen en bodemfuncties in Nederland. Hoewel de studies naar bodemfuncties en niet-doelwitorganismen mogelijk niet voldoen aan de kwaliteitseisen van de COGEM, acht de COGEM een beoordeling van deze studies in dit geval niet nodig. Het opgestelde monitoringsplan zou verder verbeterd kunnen worden.
Concluderend acht de COGEM de milieurisico’s van teelt van katoenlijn GHB614 in Europa voor het Nederlandse milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie