Publicaties

Import en verwerking gg-katoen GHB811

Adviezen | 01.04.2019 | CGM/190401-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-)katoen (Gossypium hirsutum) GHB811. In deze lijn komen de genen 2mepsps en hppdPfW336-1Pa tot expressie, waardoor het gewas tolerant is voor bepaalde herbiciden.
Het Nederlandse klimaat is niet geschikt voor de teelt van katoen. Er komen ook geen wilde verwanten van katoen voor in Noordwest-Europa, waardoor de ingebrachte sequenties van katoenlijn GHB811 zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden.
De moleculaire karakterisering van katoenlijn GHB811 voldoet aan de eisen van de COGEM. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de eigenschappen die in katoenlijn GHB811 zijn ingebracht, ervoor zorgen dat deze gg-katoenlijn kan verwilderen in Nederland. Mede daarom acht de COGEM de kans verwaarloosbaar klein dat het incidenteel morsen van de zaden van GHB811 leidt tot verspreiding of vestiging van deze gg-katoenlijn in Nederland.
Alle aspecten in overweging nemende, acht de COGEM de milieurisico’s voor Nederland bij import en verwerking van gg-katoen GHB811 verwaarloosbaar klein.
Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

 

Download publicatie