Publicaties

Import and processing of genetically modified cotton GHB614

Adviezen | 09.05.2008 | 080509-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de import en verwerking van de genetisch gemodificeerde katoenlijn GHB614. Deze katoenlijn bevat het 2mepsps gen en is daardoor tolerant voor glyfosaat bevattende herbiciden.

In Europa komen geen wilde verwanten van katoen voor en katoen bezit niet de eigenschappen om te kunnen verwilderen. De katoenplant is sterk koudegevoelig en heeft hoge temperaturen nodig voor kieming en ontwikkeling. Bovendien is voor de teelt van katoen gedurende het hele jaar irrigatie of hoge neerslag noodzakelijk. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de modificatie in katoen GHB614 het verwilderingspotentieel vergroot. De COGEM acht derhalve de kans verwaarloosbaar klein dat incidenteel morsen van de katoenzaden leidt tot verspreiding van deze genetisch gemodificeerde katoen binnen Noordwest Europa.

Concluderend heeft de COGEM geen bezwaar tegen import en verwerking van onderhavige katoenlijn en acht de risico’s voor het milieu verwaarloosbaar klein.
 

Download publicatie