Publicaties

Import en verwerking van (gg-) katoen GHB614 x T304-40 x GHB119 x COT102

Adviezen | 14.07.2023 | CGM/230714-02

COGEM is gevraagd te adviseren over de eventuele milieurisico’s van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) katoen GHB614 x T304-40 x GHB119 x COT102. In deze gg-katoen komen de cry1Ab, cry2Ae, en vip3Aa19 genen tot expressie, waardoor deze tolerant is voor bepaalde plaaginsecten. Daarnaast bevat deze katoenlijn het 2mepsps en het bar gen, waardoor deze tolerant is voor glyfosfaat en glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden. Tenslotte bevat deze katoenlijn het aph4 gen, waardoor deze resistent is tegen het antibioticum hygromycine B.
Het Nederlandse klimaat is niet geschikt voor de teelt van katoen en katoen kan ook niet verwilderen in Nederland. Er komen geen wilde verwanten van katoen voor in Noordwest-Europa, waardoor de ingebrachte sequenties van katoenlijn GHB614 x T304-40 x GHB119 x COT102 zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden.
De moleculaire karakterisering van katoenlijn GHB614 x T304-40 x GHB119 x COT102 voldoet aan de eisen van de COGEM. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de eigenschappen die in deze gg-katoenlijn zijn ingebracht ervoor kunnen zorgen dat deze wel kan verwilderen in Nederland. Mede daarom acht de COGEM de kans verwaarloosbaar klein dat het incidenteel morsen van gg-katoenzaden leidt tot verspreiding of vestiging van GHB614 x T304-40 x GHB119 x COT102 in Nederland.
Alle aspecten in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat de milieurisico’s voor Nederland bij import en verwerking van gg-katoen GHB614 x T304-40 x GHB119 x COT102 verwaarloosbaar klein zijn.
Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie