Publicaties

Import en verwerking gg-katoenlijn GHB614 x T304-40 x GHB119

Adviezen | 24.11.2016 | CGM/161124-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) katoenlijn GHB614 x T304-40 x GHB119. Deze lijn brengt de cry1Ab, cry2Ae, 2mepsps en bar genen tot expressie. Hierdoor is het gewas resistent tegen bepaalde plaaginsecten uit de orde van de Lepidoptera (vlinderachtigen) en tolerant voor glyfosaat en glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.
De katoenlijn GHB614 x T304-40 x GHB119 is tot stand gekomen door kruisingen met drie gg-ouderlijnen. De COGEM heeft eerder positief geadviseerd over import en verwerking van al deze drie gg-ouderlijnen.
In Europa komen geen wilde verwanten van katoen voor, waardoor de ingebrachte sequenties zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden. Katoen kan niet overleven in Noordwest-Europa vanwege het klimaat. De eigenschappen die in GHB614 x T304-40 x GHB119 zijn ingebracht, veranderen dit niet. Daarom acht de COGEM de kans verwaarloosbaar klein dat het incidenteel morsen van de gg-katoenzaden van GHB614 x T304-40 x GHB119 leidt tot verspreiding of vestiging in Noordwest-Europa van de gg-katoenlijn.
Alle aspecten in overweging nemende, acht de COGEM de milieurisico’s voor Nederland bij import en verwerking van gg-katoen GHB614 x T304-40 x GHB119 verwaarloosbaar klein.
Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie