Publicaties

Import en verwerking gg-katoen COT102

Adviezen | 29.09.2017 | CGM/170929-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-)katoenlijn COT102. In deze lijn komen de genen vip3Aa19 en aph4 tot expressie, waardoor het gewas resistent is tegen vraat van bepaalde vlinderachtigen, en resistent is tegen het antibioticum hygromycine B.
Het Nederlandse klimaat is niet geschikt voor de teelt van katoen. Er komen ook geen wilde verwanten van katoen voor in Noordwest-Europa, waardoor de ingebrachte sequenties van katoenlijn COT102 zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden.
De moleculaire karakterisering van katoenlijn COT102 voldoet aan de eisen van de COGEM. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de eigenschappen die in katoenlijn COT102 zijn ingebracht, ervoor kunnen zorgen dat deze gg-katoenlijn kan verwilderen in Nederland. Mede daarom acht de COGEM de kans verwaarloosbaar klein dat het incidenteel morsen van gg-katoenzaden leidt tot verspreiding of vestiging van COT102 in Nederland.
Alle aspecten in overweging nemende, acht de COGEM de milieurisico’s voor Nederland bij import en verwerking van gg-katoen COT102 verwaarloosbaar klein.
Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie