Publicaties

Import van gg-katoen GHB614xLLCotton25xMON15985 en LLCotton25xMON15985

Adviezen | 08.10.2015 | CGM/151008-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) katoenlijnen GHB614xLLCotton25xMON15985 en LLCotton25x MON15985. LLCotton25xMON15985 brengt de cry1Ac, cry2Ab2, bar, nptII en uidA genen tot expressie. GHB614xLLCotton25xMON15985 brengt daarnaast ook het 2m epsps gen tot expressie. Hierdoor zijn LLCotton25xMON15985 en GHB614x LLCotton25xMON15985 resistent tegen bepaalde insecten uit de orde van de Lepidoptera en tolerant voor bepaalde herbiciden.
In Europa komen geen wilde verwanten van katoen voor. Katoen kan niet overleven in Noordwest-Europa vanwege het klimaat. De eigenschappen die in GHB614x LLCotton25xMON15985 en LLCotton25xMON15985 zijn ingebracht, veranderen dit niet. Daarom acht de COGEM de kans verwaarloosbaar klein dat het incidenteel morsen van de katoenzaden leidt tot verspreiding of vestiging van deze gg-katoenlijnen in Noordwest-Europa.
Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.
Alle aspecten in overweging nemende, acht de COGEM de milieurisico’s voor Nederland bij import en verwerking van gg-katoen GHB614xLLCotton25xMON15985 en LLCotton25x MON15985 verwaarloosbaar klein.

Download publicatie