Publicaties

Generiek advies pathogeniteitsclassificatie insect-specifieke virussen

Adviezen | 15.07.2019 | CGM/190715-01

Voor het bepalen op welk inperkingsniveau werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) in laboratoria kunnen worden uitgevoerd, moet eerst bepaald worden of een organisme ziekteverwekkend (pathogeen) is, en zo ja in welke mate. In de afgelopen jaren is het aantal soorten (micro-) organismen waarmee in laboratoria geëxperimenteerd wordt, sterk gestegen. Dit heeft als gevolg dat gedurende de afgelopen jaren het aantal verzoeken voor pathogeniteitsclassificaties zeer hoog is.

Gezien de toename in onderzoek dat verricht wordt aan insectenvirussen, is de verwachting dat de COGEM steeds vaker om advies gevraagd zal worden over de indeling in pathogeniteitsklasse van insectenvirussen ten behoeve van ggo-werkzaamheden. Dit vormde de aanleiding voor de COGEM om een onderzoeksproject te laten uitvoeren, om te onderzoeken of het mogelijk is om insect-specifieke virussen generiek te classificeren.

Het project is uitgevoerd door prof. dr. Just Vlak (Viro-Logica). Aan de hand van een literatuuronderzoek en de taxonomie van virussen zoals vastgelegd door de ‘International Committee on Taxonomy of Viruses’ (ICTV) heeft de onderzoeker bepaald welke van de 34 onderzochte ‘virusgroepen’ (taxa) insect-specifiek zijn. Naast de identificatie van insect-specifieke virusgroepen wordt in het onderzoeksrapport nader ingegaan op de aard en de karakteristieken van insect-specifieke virussen, inclusief hun ziekteverwekkend vermogen. Ook is er in het rapport een overzichtstabel opgenomen waarin wordt aangegeven welke commercieel gekweekte insecten geïnfecteerd kunnen worden door virussen uit de verschillende insect-specifieke virusgroepen.

De uitvoerder heeft een aantal insect-specifieke taxa geïdentificeerd waardoor een duidelijke afbakening is gemaakt tussen de arbovirussen en de insect-specifiek virussen. Op grond van de aard van insect-specifieke virussen, die uitsluitend insecten kunnen infecteren, adviseert de COGEM om alle insect-specifieke virussen als strikt dierpathogeen in te delen in pathogeniteitsklasse 2, en ze adviseert de genoemde taxa op te nemen in bijlage 4, lijst 4.2 van de Regeling ggo.

Het COGEM advies kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie