Publicaties

Inventory of possible crop cultivation changes as a result of the introduction of GM crops in the Maritime Zone of Europe

Onderzoeksrapporten | 31.01.2013 | CGM 2012-09

In Europa geldt een uitgebreide regelgeving voor de toelating van genetisch gemodificeerde (gg-) gewassen. Deze gewassen worden beoordeeld op veiligheid voor mens en milieu en pas daarna toegelaten tot de markt. Naast directe veiligheidsrisico’s kunnen er ook andere effecten optreden ten gevolge van de introductie van gg-gewassen. Bij de beoordeling van gg-gewassen wordt in EU richtlijn 2001/18 aangegeven dat ook indirecte effecten, zoals veranderingen in gebruik en management, moeten worden onderzocht als onderdeel van de milieu-risicoanalyse. Over wat deze indirecte effecten, die niet per definitie positief of negatief zijn, precies inhouden of hoe deze moeten worden meegenomen, bestaat geen eenduidige visie.

Buiten Europa worden gg-variëteiten van soja, maïs, katoen en suikerbiet al jarenlang verbouwd en zijn veranderingen in agrosystemen waargenomen. De uitvoerders van het onderzoeksproject hebben een inventarisatie gemaakt van de veranderingen die in de Verenigde Staten (VS) hebben plaatsgevonden na de introductie van gg-variëteiten van maïs, suikerbiet en aardappelen. De focus lag daarbij specifiek op veranderingen in teeltmanagement. De drie onderzochte gewassen zijn ook relevant voor de landbouw in Europa en geven daarom een indicatie voor mogelijke veranderingen die in Europa kunnen optreden bij de introductie van gg-gewassen. Op basis van de teeltveranderingen in de VS is de relevantie van de veranderingen voor Nederland en andere landen in dezelfde klimaatzone geëvalueerd.

De COGEM signaleert op basis van de resultaten van het onderzoek dat de teeltmanagementveranderingen die optreden in de VS ten gevolge van de introductie van gg-gewassen in de meeste gevallen direct gekoppeld kunnen worden aan de eigenschap van het specifieke gewas (herbicidentolerantie, insectenresistentie, ziektebestendigheid). Opgemerkt moet worden dat de voorgedane teeltmanagementveranderingen in de VS niet één op één te extrapoleren zijn naar Europese landen. Het landbouwsysteem in de VS verschilt op meerdere punten van dat in Europa zoals de schaalgrootte en het landbouwbeleid. Het is waarschijnlijk dat er ook in Europa teeltmanagementveranderingen zullen optreden indien gg-gewassen worden geïntroduceerd. De inventarisatie van teeltveranderingen in de VS geven hiervoor een eerste indicatie.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een COGEM signalering opgesteld. Ga naar de COGEM signalering.

Download publicatie