Publicaties

Inschaling van productie- en infectiewerkzaamheden met verschillende flavivirus en alphavirus chimeren

Adviezen | 05.11.2020 | CGM/201105-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met verschillende flavivirus en aphavirus chimeren. De aanvrager is voornemens deze chimere virussen te produceren in dierlijke cellen, om hiermee vervolgens cellen te infecteren. De chimeren bestaan uit combinaties van het Zika virus (ZIKV) en het Usutu virus (USUV), het West Nile virus (WNV) en USUV, en de vaccinstam VEEV TC-83 van het Venezuelan equine encephalitis virus (VEEV) en het Chikungunya virus (CHIKV).
De chimeren zullen bestaan uit een combinatie van een klasse 3 (ZIKV, WNV, CHIKV) en een klasse 2 pathogeen (USUV, VEEV TC-83). De COGEM is van oordeel dat deze chimeren niet meer pathogeen of virulent zullen zijn dan de betreffende oudervirussen. Ook is het aannemelijk dat de uitwisseling van genen tussen de virussen zal resulteren in een verzwakking van het chimere virus. Echter, omdat dit niet met experimentele gegevens onderbouwd kan worden, gaat de COGEM in haar overwegingen ervan uit dat de betreffende chimeren gelijk zijn aan de betreffende uitgangsvirussen wat betreft pathogeniteit, gastheerbereik, transmissie en virulentie.
Alles in overweging nemende kan de COGEM instemmen met de door de aanvrager voorgestelde inschaling op ML-III van de voorgenomen werkzaamheden, met inachtneming van enkele aanvullende voorschriften. De COGEM is van oordeel dat bij uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden op ML-III, onder navolging van de voorgestelde voorschriften, de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie