Publicaties

Heroverweging pathogeniteitsclassificatie Mycolicibacterium (Mycobacterium) smegmatis en inschaling van werkzaamheden met twee M. segmatis stammen

Adviezen | 13.09.2018 | CGM/180913-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met twee genetisch gemodificeerde bacteriestammen die afgeleid zijn van Mycolicibacterium smegmatis (voorheen Mycobacterium smegmatis). De aanvrager is van plan de stammen te modificeren door niet nader gedefinieerde gekarakteriseerde genen coderend voor DNA-replicatie- en DNA-hersteleiwitten van verschillende ’Mycobacterium’ soorten van pathogeniteitsklasse 1, 2 en 3 in te brengen. In 2011 heeft de COGEM geadviseerd M. smegmatis in pathogeniteitsklasse 2 in te delen. De aanvrager is echter van mening dat M. smegmatis een micro-organisme van klasse 1 is, en verzoekt de voorgenomen werkzaamheden in te schalen op inperkingsniveau ML-I.
M. smegmatis komt wijd verbreid in de natuur voor. Mens en dier komen veelvuldig met de bacterie in aanraking, maar er is slechts een sporadisch aantal M. smegmatis infecties beschreven. Deze treden alleen op bij individuen of dieren met een onderliggend ziektebeeld, of wanneer de eerste verdedigingsbarrière is doorbroken. Er zijn geen aanwijzingen dat infecties worden overgedragen. De COGEM is daarom van oordeel dat M. smegmatis een opportunistisch pathogeen is en adviseert de bacterie in te delen in pathogeniteitsklasse 1.
De COGEM wijst er op dat de aanvrager niet definieert welke ’DNA-replicatie- en DNA-herstel-genen’ in de stammen ingebracht zullen worden. Op basis van de huidige inzichten en de informatie van de aanvrager, kan de COGEM op voorhand niet uitsluiten dat er – indien de genen afkomstig zijn van mycobacteriën ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2 en 3 – een toename in pathogeniteit van de opportunistisch pathogeen M. smegmatis kan optreden. Omdat de COGEM daarom de risico’s voor mens en milieu bij deze werkzaamheden niet verwaarloosbaar klein acht, adviseert zij op grond van het voorzichtigheidsprincipe deze uit te voeren op ML-II niveau. Werkzaamheden waarbij de eerder genoemde genen afkomstig zijn van mycobacteriën ingedeeld in pathogeniteitsklasse 1, adviseert zij uit te voeren op ML-I niveau. Onder inachtneming van deze inperkingsniveaus, acht zij de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie