Publicaties

Cultivation of maize line MON89034xNK603

Adviezen | 08.12.2009 | 091208-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van de teelt van de genetisch gemodificeerde maïslijn MON89034xNK603. Deze maïslijn brengt de cp4 epsps en cp4 epsps L214P genen tot expressie en is daardoor tolerant voor glyfosaat bevattende herbiciden. Daarnaast bevat de maïslijn de genen cry1A.105 en cry2Ab2 waardoor resistentie tegen bepaalde insecten uit de orde van de Lepidoptera is verkregen.

Verwildering van maïsplanten is in Europa nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maïsplanten in Europa nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de geïnserteerde genen het verwilderingspotentieel van maïs vergroten. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van maïs aanwezig waardoor uitkruising niet mogelijk is.
De COGEM is van mening dat de gegevens betreffende de effecten op niet-doelwitorganismen onvoldoende onderbouwing bieden om te concluderen dat eventuele effecten op niet-doelwitorganismen verwaarloosbaar zijn. De laboratoriumexperimenten zijn niet uitgevoerd met MON89034x NK603. In de meeste gevallen zijn de laboratoriumexperimenten uitgevoerd met het Cry1A.105 óf  het Cry2Ab2 eiwit, terwijl de aanvrager de afwezigheid van interactie tussen deze eiwitten niet voldoende heeft aangetoond. Bovendien zijn in sommige gevallen niet-doelwitorganismen gebruikt die niet in Europa voorkomen en heeft de aanvrager niet onderbouwd waarom deze niet-doelwitorganismen relevant zijn voor de Europese situatie. Daarnaast heeft de aanvrager een aantal veldproeven uitgevoerd met MON89034xNK603. Echter, er is geen enkele veldproef uitgevoerd waarbij is gekeken naar de eventuele aanwezigheid van effecten op niet-doelwitorganismen in Europa.

Gezien het bovenstaande is de COGEM van mening dat er niet voldoende gegevens zijn om eventuele effecten van MON89034xNK603 op niet-doelwitorganismen te kunnen beoordelen. Daarom kan zij niet positief adviseren over teelt van MON89034xNK603.

Download publicatie