Publicaties

Additional information concerning the application for cultivation of MON89034 x NK603

Adviezen | 28.03.2012 | CGM/120327-01

De COGEM heeft in 2009 en 2011 geadviseerd over de vergunningaanvraag voor teelt, import en verwerking van de genetisch gemodificeerde maïslijn MON89034xNK603. Deze maïslijn brengt de cp4 epsps, cp4 epsps L214P, cry1A.105 en cry2Ab2 genen tot expressie en is hierdoor tolerant voor glyfosaat bevattende herbiciden en resistent tegen bepaalde insecten uit de orde van de vlinderachtigen.
In haar eerdere adviezen concludeerde de COGEM dat er onvoldoende gegevens waren om eventuele effecten van de maïslijn op niet-doelwitorganismen te kunnen beoordelen. De aanvrager heeft inmiddels aanvullende informatie geleverd waardoor enkele, maar niet alle openstaande vragen naar tevredenheid zijn beantwoord.
Bij de laboratoriumexperimenten met niet-doelwitorganismen zijn alleen de effecten van de afzonderlijke Cry eiwitten geanalyseerd. Effecten waarbij de eiwitten gelijktijdig worden toegediend zijn niet onderzocht. Verder heeft de COGEM vragen over de verwachte blootstelling van het niet-doelwitorganisme Orius insidiosus aan het door MON89034xNK603 geproduceerde cry1A.105 eiwit, en is de COGEM van mening dat meer gegevens nodig zijn over de berekening van het eventuele effect van MON89034xNK603 op niet-doelwitvlinderachtigen. Het verslag van een in Spanje uitgevoerde veldproef bevat onduidelijkheden en tegenstrijdigheden die door de aanvrager opgehelderd moeten worden.
De COGEM vindt beantwoording van de openstaande vragen noodzakelijk om het eventuele effect van de teelt van MON89034xNK603 op niet-doelwitorganismen te kunnen beoordelen. Ook is de COGEM nog in afwachting van een op grond van haar eerdere opmerkingen aangepast ‘general surveillance’ plan. Concluderend is de COGEM van mening dat er op dit moment onvoldoende informatie aanwezig is om tot een definitief oordeel te kunnen komen.

Download publicatie