Publicaties

Import and processing of MON89034xNK603

Adviezen | 22.10.2007 | 071022-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over toelating voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde hybride maïslijn MON89034xNK603. De betreffende maïslijn bevat de genen cry1A.105 en cry2Ab2, waardoor de plant resistent is voor bepaalde insecten uit de orde van de Lepidoptera. Daarnaast bevat deze maïslijn de genen cp4 epsps en cp4 epsps L214P, waardoor de plant tolerant is voor herbiciden met als werkzame stof glyfosaat.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maïsplanten in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de geïnserteerde genen het verwilderingspotentieel van maïs vergroot. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van maïs aanwezig waardoor uitkruising niet mogelijk is.
COGEM heeft eerder positief geadviseerd over import en teelt van ouderlijn NK603. Zij was van mening dat de moleculaire karakterisatie van deze lijn voldoende was. Recent heeft de COGEM geadviseerd over import van ouderlijn MON89034 en geconcludeerd dat de moleculaire karakterisatie van deze lijn niet volledig was.
De COGEM wijst erop dat het algemene monitoringsplan onvoldoende in detail is uitgewerkt waardoor het onduidelijk is of eventuele onverwachte effecten effectief gerapporteerd zullen worden.
De COGEM acht de kans zeer klein dat import en verwerking van MON89034xNK603 tot risico’s voor mens en milieu zal leiden, maar door de onvolledige moleculaire karakterisatie van ouderlijn MON89034 kan zij vooralsnog niet positief adviseren over import en verwerking van MON89034xNK603.

Deze maïs variant is in 2009 naar aanleiding van aanvullende informatie nogmaals beoordeeld door de COGEM, zie CGM/091020-01

Download publicatie