Publicaties

Mengseltoxiciteit betreffende de aanvraag voor teelt van MON89034xNK603 maïs

Adviezen | 06.06.2013 | CGM/130604-02

De COGEM heeft in 2009, 2011en 2012 geadviseerd over de vergunningaanvraag voor teelt, import en verwerking van de genetisch gemodificeerde maïslijn MON89034xNK603. Deze maïslijn brengt de cp4 epsps, cp4 epsps L214P, cry1A.105 en cry2Ab2 genen tot expressie en is hierdoor tolerant voor glyfosaat bevattende herbiciden en resistent tegen bepaalde insecten uit de orde van de vlinderachtigen.
In haar eerdere adviezen concludeerde de COGEM dat er onvoldoende gegevens waren om eventuele effecten van de maïslijn op niet-doelwitorganismen te kunnen beoordelen. De aanvrager heeft recent aanvullende informatie geleverd waardoor drie van de vier openstaande vragen naar tevredenheid zijn beantwoord. Het belangrijke discussiepunt, over het gecombineerde effect van de Cry eiwitten in ongevoelige niet-doelwitorganismen, is echter nog niet afdoende beantwoord. COGEM zet vraagtekens bij de redenering van de aanvrager over de mengseltoxiciteit van een combinatie van Cry eiwitten. De geleverde informatie geeft geen argumenten voor de stelling dat de data verkregen uit laboratoriumexperimenten met plaagorganismen geëxtrapoleerd kan worden naar blootstelling van niet-doelwitorganismen.
Concluderend vindt de COGEM een laboratoriumexperiment, waarin de interactie tussen de twee Cry eiwitten in niet-doelwitorganismen bepaald wordt, noodzakelijk om het eventuele effect van de teelt van MON89034xNK603 op niet-doelwitorganismen te kunnen beoordelen.

Download publicatie