Publicaties

Markttoelating ‘NK603 maize tolerant to glyphosate’

Adviezen | 21.03.2003 | 030319-08

In 2000 heeft Monsanto Europe S.A. een aanvraag ingediend voor een markttoelating van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde maïslijn NK603. Deze maïslijn bevat het epsps gen, coderend voor glyfosaat tolerantie. De COGEM heeft op basis van het ingediende dossier op 21 februari 2003 verklaard dat de aanvrager onvoldoende informatie had geleverd om hierover een advies te kunnen uitbrengen en heeft derhalve om aanvullende informatie gevraagd. Op basis van de aanvullende informatie is de COGEM van mening dat NK603 moleculair ruim voldoende gekarakteriseerd is en dat de kans op verspreiding van deze maïslijn in Nederland verwaarloosbaar klein is. De COGEM is daarom van mening dat met de import, opslag en verwerking van maïslijn NK603 de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn. Overigens wijst de COGEM erop dat maïs onder mediterrane omstandigheden zou kunnen verwilderen en dat in Zuid-Europa het aanbeveling verdient aanvullende maatregelen te overwegen.

De COGEM heeft deze maïslijn inmiddels ook voor teelt beoordeeld, zie CGM/060704-01.

Download publicatie