Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met een genetisch gemodificeerd influenzavirus

Adviezen | 10.05.2007 | 070510-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over handelingen met het influenza A virus A/Leningrad/134/17/57 (Len17; H2N2). Twee gensegmenten van dit virus zullen vervangen worden door segmenten van een H5N1 virus. De aanvrager is voornemens om dit genetisch gemodificeerd (gg-) virus te gebruiken voor de ontwikkeling van een levend verzwakt H5N1 influenzavaccin en wil de efficiëntie ervan bestuderen ten opzichte van een geïnactiveerd influenzavaccin. Hij is van mening dat de handelingen kunnen worden uitgevoerd onder ML-II en DM-III inperkingsniveau.
 Naar de mening van de COGEM is het gg-virus sterk verzwakt, hetgeen onder meer is gebleken nadat vaccins gebaseerd op Len17 aan miljoenen mensen zijn toegediend. Zij is daarom van mening dat laboratoriumhandelingen met het gg-virus kunnen plaatsvinden onder ML-II niveau, zoals  reeds eerder is geadviseerd voor twee andere laagpathogene influenza A virussen. Om eventuele risico’s, zoals direct contact van de medewerker met het gg-virus, verder te minimaliseren dienen aanvullende voorschriften in acht genomen te worden.
 Verder zal het gg-virus worden toegediend aan dieren onder DM-III niveau. Na toediening kunnen de dieren het virus uitscheiden via de ademhalingswegen. Indien medewerkers besmet raken en daarnaast tevens drager zijn van een wildtype influenzavirus, zou mogelijk uitwisseling van gensegmenten tussen beide virussen kunnen optreden. Dit zou eventueel kunnen leiden tot een hoogpathogeen virus. Besmetting van de medewerkers dient daarom voorkomen te worden. Een veiligheidskabinet klasse-II of isolator ontbreekt echter. Daarom dragen medewerkers onder meer ademhalingsbescherming tijdens de werkzaamheden. Echter, precieze gegevens over het masker, de hoeveelheid uitgescheiden virus en de mate van luchtverversing in de DM-III ruimte, ontbreken. Dit maakt dat de COGEM geen uitspraak kan doen over de mate van bescherming van de medewerker tijdens het uitvoeren van werkzaamheden met dieren en dat zij niet kan instemmen met voorgestelde inschaling. Zij stelt daarom voor om de aanvrager uit te nodigen om gegevens aan te leveren, zodat bepaald kan worden of de ademhalingsbescherming de medewerker voldoende bescherming biedt tegen contact met het gg-virus.

Download publicatie