Publicaties

Import and processing of genetically modified soybean MON87701xMON89788

Adviezen | 02.02.2010 | 100202-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de toelating van sojalijn MON87701 x MON89788 voor import en verwerking. Deze lijn brengt het cryA1aC gen tot expressie waardoor de sojaplant resistent is tegen bepaalde insecten uit de orde van de Lepidoptera. Daarnaast bevat deze kruisingslijn het cp4 epsps gen waardoor deze tolerant is voor glyfosaat bevattende herbiciden.
Teelt en overwintering van sojabonen is in Nederland niet mogelijk omdat soja een korte dagplant is, sterk koudegevoelig is en hoge temperaturen nodig heeft voor kieming en ontwikkeling. Verder beschikt soja niet over de eigenschappen die nodig zijn voor verwildering en er zijn geen redenen om aan te nemen dat de geïntroduceerde eigenschap het verwilderingspotentieel vergroot. Daarnaast zijn er in Europa geen wilde verwanten van soja aanwezig zodat uitkruising niet mogelijk is. De COGEM acht derhalve de kans dat incidenteel morsen binnen Nederland tot verspreiding van MON87701 x MON89788 leidt verwaarloosbaar klein.

Op basis van de overwegingen in dit advies acht de COGEM de risico’s van import en verwerking van sojalijn MON87701 x MON89788 verwaarloosbaar klein. De COGEM wijst erop dat een beoordeling van de voedselveiligheid, inclusief incidentele consumptie, door een andere instantie wordt uitgevoerd en geen onderdeel is van de risicoanalyse in dit advies.

Download publicatie