Publicaties

Voorgenomen wijziging van Regeling ggo inzake kennisgeving- en vergunning-plichtige activiteiten

Adviezen | 04.11.2016 | CGM/161104-03

Sinds de invoering van het Besluit ggo 2013 en de Regeling ggo 2013 is een aantal knelpunten bij de uitvoering van deze regelgeving aan het licht gekomen. Een van de knelpunten betreft het onderscheid op inperkingsniveau II tussen vergunningplichtige en kennisgevingplichtige werkzaamheden. Dit onderscheid is met name van belang bij het correct inschalen van werkzaamheden met chimere virussen. Om het werkveld meer duidelijkheid te bieden over het huidige onderscheid tussen ML-II-v en ML-II-k activiteiten heeft het Ministerie van IenM een voorstel tot wijziging van de Regeling ggo voorbereid.
Op dit moment is het onderscheid tussen chimere virussen gebaseerd op de gastheer van de uitgangsvirussen. Daarbij is er een verschil tussen de chimere virussen afkomstig van humaan pathogene, strikt dierpathogene en/of plantpathogene virussen. In het voorstel wordt dit onderscheid verlaten en vervangen door een onderscheid op basis van het feit of de uitgangsvirussen al dan niet tot specifieke virusgroepen en/of virusfamilies behoren. De COGEM is gevraagd om over dit voorstel te adviseren.
De COGEM is voorzichtig positief over de voorgestelde wijziging, al zijn er in haar ogen nog wel enkele zaken in het voorstel die aanpassing en enige ‘fine-tuning’ behoeven. Onder navolging van haar advies om genoemde onvolkomenheden in het voorstel te corrigeren, is zij van mening dat de voorgestelde wijziging een goede eerste stap is en het werkveld een bruikbare leidraad zal bieden voor de inschaling van werkzaamheden met chimere virussen.

Download publicatie