Publicaties

Afschaffen van het procedurele onderscheid tussen II-k en II-v in de ggo-regelgeving

Adviezen | 08.11.2018 | CGM/181108-02

Werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) kunnen gepaard gaan met risico’s voor mens en milieu. Om deze risico’s bij laboratorium-werkzaamheden (zogenaamd Ingeperkt Gebruik) te voorkomen, dienen inperkings-maatregelen getroffen te worden. Daartoe worden vier inperkingsniveaus onderscheiden, waarbij gespecificeerd is waaraan een werkruimte moet voldoen en welke werkvoorschriften van kracht zijn.
Om te bepalen op welk inperkingsniveau ggo-werkzaamheden thuishoren, dient een uitvoerder een risicobeoordeling uit te voeren volgens het Besluit ggo en daarna de geëigende procedure te volgen. Voor ggo-werkzaamheden op inperkingsniveau II dient een kennisgevingsprocedure (II-k) ofwel een vergunningsprocedure (II-v) doorlopen te worden. Vanuit het werkveld heeft de COGEM signalen ontvangen dat de noodzaak van het hanteren van dit procedurele onderscheid niet duidelijk, noch inzichtelijk is. De COGEM heeft daartoe het functioneren van de II-k en II-v procedures onder de loep genomen.
De COGEM concludeert dat beide procedures nauwelijks van elkaar verschillen en het onderscheid in de praktijk niet bijdraagt aan de waarborging van de veiligheid voor mens en milieu. De COGEM adviseert het onderscheid tussen II-k en II-v los te laten en in plaats daarvan voor alle ggo-werkzaamheden op inperkingsniveau II een kennisgevingsprocedure in te stellen.

Download publicatie