Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van negen Bluetongue virus serotypen

Adviezen | 07.05.2019 | CGM/190507-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van negen serotypen van het Bluetongue virus (BTV), namelijk BTV-26 tot en met -31, en BTV–X, -Y en -Z. Hierbij is de COGEM gevraagd of deze negen serotypen gezien kunnen worden als (erkende) subspecies van BTV en daarmee niet apart opgenomen hoeven te worden op Bijlage 4 van de Regeling ggo.
BTV veroorzaakt een ernstige ziekte bij schapen die meldingsplichtig is. De COGEM heeft BTV in 2006, waarvan destijds 24 serotypen bekend waren, geclassificeerd als klasse 3 dierpathogeen. Zij heeft later ook serotype 25 in dezelfde pathogeniteitsklasse ingedeeld. De laatste jaren neemt het aantal nieuwe BTV serotypen dat ontdekt wordt toe. De mate van pathogeniteit en de mogelijkheid tot overdracht naar andere dieren en diersoorten is niet van alle serotypen bekend.
De COGEM merkt op dat bij de aangifteplicht voor BTV geen onderscheid gemaakt wordt tussen serotypen. Ook is er voor veel nieuwe serotypen zeer weinig informatie beschikbaar. Er heerst onduidelijkheid over de virulentiefactoren betrokken bij de pathogeniteit van BTV en de mogelijkheid tot ‘reassortment’ van de nieuwe serotypen waarbij uitwisseling van gensegmenten van verschillende BTV serotypen invloed kan hebben op de pathogeniteit.
Alles in overweging nemende is de COGEM van oordeel dat er vooralsnog geen onderscheid gemaakt dient te worden tussen de verschillende BTV serotypen en dat derhalve volstaan kan worden met het vermelden van alleen het Bluetongue virus (BTV) in Bijlage 4 van de Regeling ggo, als klasse 3 strikt dierpathogeen. De COGEM merkt hierbij op dat zij de wetenschappelijke literatuur betreffende de nieuwe BTV serotypen zal blijven volgen, en wanneer hier aanleiding toe is de classificatie van de nieuwe BTV serotypen zal heroverwegen.

Download publicatie