Publicaties

Kleinschalige veldproef met de genetisch gemodificeerde aardappelkloon AV43-6-G7 met een verlaagd amylosegehalte

Adviezen | 05.12.2012 | CGM/121205-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de milieurisico’s van een kleinschalige veldproef (categorie 1) met de genetisch gemodificeerde (gg-) aardappelkloon AV43-6-G7. Het zetmeel van deze aardappel heeft als gevolg van de modificatie een verlaagd amylosegehalte en een verhoogd amylopectinegehalte. De COGEM heeft al verschillende keren positief geadviseerd over veldexperimenten met deze gg-aardappel. Tevens acht zij de risico’s van teelt, import en verwerking van deze aardappel verwaarloosbaar klein.
De COGEM is van mening dat aan de criteria voor een categorie 1 veldproef wordt voldaan. Er zijn geen aanwijzingen dat aardappel in Nederland kan verwilderen. Het is niet te verwachten dat een veranderde zetmeelsamenstelling van invloed is op het verwilderingspotentieel of de invasiviteit van de gg-aardappel.
In Nederland komen geen wilde verwante soorten voor waarmee aardappel kan uitkruisen. Aardappel is hoofdzakelijk een zelfbestuiver, maar kruisbestuiving kan ook plaatsvinden. De gg-aardappel zou hierdoor over korte afstanden met andere cultuurrassen kunnen kruisen. Aardappelzaad is normaal gesproken niet van agronomische betekenis, omdat bij de vermeerdering pootaardappelen worden gebruikt in plaats van zaden. Uit onderzoek blijkt dat er slechts een zeer klein aantal ‘kleine kwekers’ is dat buiten op het veld kruisingen maakt. Uitkruising blijkt na een afstand van tien meter niet tot nauwelijks meer op te treden. Aardappelknollen zijn vorstgevoelig en zullen de Nederlandse winter gewoonlijk niet overleven. In de noodzaak om eventuele aardappelopslag uit zaad of achtergebleven knollen te verwijderen, wordt in het kader van de verplichte bestrijding van Phytophthora infestans voorzien.
Gezien het bovenstaande is de COGEM van mening dat de risico’s voor mens en milieu van in de aanvraag beschreven werkzaamheden verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie