Publicaties

Classificatie humaan- en dierpathogene fungi

Onderzoeksrapporten | 24.10.2011 | CGM 2011-08

De COGEM heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de classificatie van pathogene en apathogene schimmels. Dit onderzoek is gestart naar aanleiding van een adviesvraag vanuit het voormalige ministerie van VROM aangaande de herziening van Bijlage 1 bij de Regeling GGO. Deze Bijlage 1 bestaat uit een lijst van micro-organismen die niet pathogeen zijn voor mens, dier of plant en waarmee onder bepaalde voorwaarden op het laagste inperkingsniveau ML-I gewerkt mag worden. In het onderzoek is de classificatie van de niet-pathogene schimmels getoetst aan de huidige wetenschappelijke kennis.
Daarnaast is de classificatie van pathogene schimmels tegen het licht gehouden. Dit hangt samen met een andere adviesvraag aan de COGEM over de herziening van de ‘lijst van pathogene micro-organismen en agentia’. Deze lijst was oorspronkelijk als Appendix A aan de Regeling genetisch gemodificeerde organismen (ggo) toegevoegd, maar maakt sinds 2004 geen deel meer uit van de Regeling ggo. Desondanks wordt de lijst nog veel gebruikt bij de vergunningverlening van werkzaamheden met ggo’s. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is van plan deze lijst weer op te nemen in de herziene versie van het Besluit ggo en de Regeling ggo.
Voor de herziening van de classificatie van de schimmels heeft de COGEM een onderzoeksproject laten uitvoeren door dr. T. Boekhout van het CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre. In dit onderzoek zijn zeventien verschillende (inter-)nationale lijsten met de classificatie van verschillende humaan- en dierpathogene fungi vergeleken. Op basis van deze vergelijking heeft dr. T. Boekhout een consensuslijst met de classificatie van een groot aantal schimmels opgesteld, die door twee externe experts is beoordeeld. Dit heeft geresulteerd in een up-to-date lijst met de classificatie van humane en dierpathogene schimmels.
De COGEM heeft de classificatie op deze lijst vervolgens in overeenstemming gebracht met de eisen voor gebruik in de ggo vergunningverlening. Dit heeft geresulteerd in een COGEM advies met een lijst met apathogene schimmels die op Bijlage 1 geplaatst kan worden en een COGEM advies met een lijst met pathogene schimmels die gebruikt kan worden om de voormalige Appendix A te herzien.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de aanbiedingbrief bij het onderzoeksrapport kunt u hier vinden.

 

Download publicatie