Publicaties

Advies hernieuwing van de vergunning voor import van gg-maïs MON89034x1507xNK603

Adviezen | 11.07.2023 | CGM/230711-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de hernieuwing van de in 2013 afgegeven vergunning voor import en verwerking van genetisch gemodificeerde (gg-)maïs MON89034x1507xNK603. MON89034x1507xNK603 brengt de cry1A.105, cry2Ab2 en cry1F genen tot expressie en is daardoor tolerant voor bepaalde plaaginsecten. Ook is deze kruisingslijn tolerant voor glyfosaat en glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden door de expressie van de cp4 epsps, cp4 epsps l214p en pat genen.
De aanvraag bevat o.a. geactualiseerde bio-informatische analyses, een recente literatuur­studie en de resultaten van de verplichte ‘post-market environmental monitoring’. Hieruit komen geen nieuwe zaken naar voren die erop wijzen dat import en verwerking van MON89034x1507xNK603 maïs een milieurisico zou kunnen veroorzaken.
Het is onwaarschijnlijk dat gg-maïsplanten zich in Nederland kunnen vestigen, omdat verwildering van maïsplanten in Nederland nooit is waargenomen. Bovendien komt de wilde verwant van maïs, teosinte, niet in de natuurlijke omgeving in Nederland voor, waardoor de kans dat de ingebrachte genetische eigenschappen zich naar een andere soort kunnen verspreiden, te verwaarlozen is.
De COGEM is van oordeel dat de risico’s voor mens en milieu bij import en verwerking van gg-maïs MON89034x1507xNK603 verwaarloosbaar klein zijn. Omdat een voedsel­veilig­heids­beoordeling door andere instanties wordt uitgevoerd, heeft de COGEM de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie