Publicaties

Import and processing of genetically modified MON89034x1507xNK603 maize

Adviezen | 30.09.2009 | 090930-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van MON89034x1507xNK603 maïs. Deze maïslijn is tot stand gekomen door drie genetisch gemodificeerde lijnen met elkaar te kruisen. MON89034x1507xNK603 brengt de genen cry1A.105, cry2Ab2, cry1F, pat en cp4 epsps tot expressie. Als gevolg hiervan is de maïslijn resistent tegen bepaalde insecten die behoren tot de orde van de Lepidoptera en tolerant voor glyfosaat en glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.
De moleculaire karakterisering van MON89034x1507xNK603 en van de individuele ouderlijnen voldoet aan de criteria van de COGEM.

Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maïsplanten in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de geïnserteerde genen of interacties tussen transgene eiwitten het verwilderingspotentieel van maïs vergroten. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van maïs aanwezig, waardoor uitkruising niet mogelijk is. Daarom acht de COGEM de kans dat incidenteel morsen tot verspreiding van deze maïslijn leidt verwaarloosbaar klein.
Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.
Concluderend heeft de COGEM in het licht van de door haar uitgevoerde risicobeoordeling geen bezwaar tegen import en verwerking van MON89034x1507xNK603 maïs en acht zij de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie