Publicaties

Aanpassing classificatie van micro-organismen in Regeling ggo

Adviezen | 13.10.2021 | CGM/211013-01

De pathogeniteitsclassificatie van micro-organismen vormt een belangrijke bouwsteen van de Nederlandse ggo-regelgeving voor ‘ingeperkt gebruik’. Micro-organismen worden op basis van hun pathogeniteit voor mens, dier of plant in één van de vier pathogeniteitsklassen ingedeeld. De pathogeniteitsklasse van het uitgangsorganisme bepaalt veelal het inperkingsniveau waarop een genetisch gemodificeerd organisme (ggo) gehanteerd moet worden en de maatregelen die genomen moeten worden om met het ggo te mogen werken.
Bij het in opdracht van de COGEM uitgevoerde literatuuronderzoek naar de taxonomie en biologische eigenschappen van algen- en cyanobacteriesoorten is gebleken dat verschillende soorten niet pathogeen zijn, maar desondanks grote schade aan het milieu kunnen toe brengen en het functioneren van een ecosysteem in gevaar kunnen brengen.
Het uitgangspunt van de ggo-regelgeving is dat zowel de menselijke gezondheid als het milieu beschermd moeten worden. Bij de classificatie van micro-organismen wordt op dit moment echter uitsluitend naar eventuele pathogeniteit van het micro-organisme gekeken. De COGEM is van mening dat daarmee onvoldoende invulling wordt gegeven aan het uitgangspunt dat het milieu beschermd moet worden en  adviseert om bij de classificatie van micro-organismen ook eventuele schadelijke effecten voor het milieu te betrekken. Zij adviseert daartoe een wijziging van een aantal begripsbepalingen in de Regeling ggo. Met deze aanpassingen wordt de classificatie van micro-organismen in overeenstemming gebracht met het uitgangspunt van de ggo-regelgeving en blijft de veiligheid voor mens en milieu gewaarborgd.

De COGEM aanbiedingsbrief kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport kunt u hier vinden

Download publicatie