Publicaties

Toelichting classificatie schimmelpathogene schimmels

Adviezen | 13.05.2015 | CGM/150513-01

Recent heeft de COGEM een advies uitgebracht over de classificatie van de schimmel-soorten Trichoderma aggressivum en Lecanicillium fungicola. Het Bureau GGO heeft naar aanleiding van dit advies aanvullende vragen gesteld.
De eerste aanvullende vraag betrof de indeling van T. aggressivum en L. fungicola in pathogeniteitsklasse 2. De COGEM heeft deze soorten op basis van hun pathogeniteit voor andere schimmels (champignons) in klasse 2 ingedeeld. Bureau GGO wijst er terecht op dat in de criteria voor pathogeniteitsclassificatie alleen pathogeniteit voor ‘mens, dier en plant’ wordt genoemd. De termen ‘dier en plant’ hebben echter geen wetenschappelijk onderbouwing. De COGEM is van mening dat de termen ‘dier en plant’ hier breed opgevat moeten worden. Zij stelt bij het indelen in pathogeniteitsklassen mogelijke schadelijke effecten op het ontvangende milieu ten gevolge van de pathogeniteit centraal en maakt per organisme een afweging om het organisme in een bepaalde pathogeniteitsklasse in te delen.
De tweede vraag betrof het advies over het benodigde inperkingsniveau. De COGEM is met dit advies afgeweken van de vuistregel dat werkzaamheden uitgevoerd worden op het inperkingsniveau dat correspondeert met de pathogeniteitsklasse van het uitgangsorganisme. De vuistregel is een goed uitgangspunt om te bepalen op welk inperkingsniveau werk¬zaamheden met ggo’s uitgevoerd kunnen worden. Voor sommige organismen zijn de inperkings¬maatregelen die bij een lager inperkingsniveau horen echter voldoende om ontsnapping te voorkomen. In dat geval kunnen de werkzaamheden omlaag geschaald worden en op een lager inperkingsniveau plaatsvinden. Bij werkzaamheden met deze schimmelsoorten is het noodzakelijk dat handelingen waarbij sporen vrij kunnen komen in een VK-II kabinet worden uitgevoerd. De andere voorschriften die ML-II van ML-I onderscheiden verlagen de kans op verspreiding naar het milieu echter niet. Daarom is de COGEM van mening dat de werkzaamheden plaats kunnen vinden op ML-I inperkingsniveau als open handelingen waarbij sporen vrij kunnen komen, uitgevoerd worden in een VK-II kabinet.

Download publicatie