Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van Porcine morbillivirus (PoMV) en Phyllostomus bat morbillivirus (PBaMV)

Adviezen | 15.06.2023 | CGM/230615-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Porcine morbillivirus (PoMV) en Phyllostomus bat morbillivirus (PBaMV). Tevens is gevraagd of deze virussen als strikt-dierpathogeen beschouwd dienen te worden.

PoMV en PBaMV (PBZ-1381) zijn recent ontdekte morbillivirussen. Morbillivirussen zijn zeer infectieus en kunnen ernstige ziekte bij mens of dier veroorzaken. Van PoMV wordt verondersteld dat infectie geassocieerd is aan sterfte van ongeboren of pasgeboren biggen. Voor PoMV zijn ondanks uitbraken bij commerciële varkenshouderijen geen meldingen van ziekte bij mensen gerapporteerd. PBaMV is gedetecteerd tijdens een surveillance naar pathogenen in vleermuizen. Over mogelijke ziekte door infectie met PBaMV zijn geen gegevens beschikbaar. Er zijn geen gegevens over de verwantschap tussen PoMV en PBaMV, waardoor het onduidelijk is of het om twee virussen gaat of om isolaten van hetzelfde virus.

Op basis van de ziekteverschijnselen bij varkens (biggen), de afwezigheid van een goed vaccin en het mogelijke risico op verspreiding in een naïeve varkenspopulatie in Nederland, adviseert de COGEM PoMV in te delen in pathogeniteitsklasse 3. Vanwege de geringe beschikbare informatie over de pathogeniteit van PBaMV adviseert de COGEM om PBaMV vooralsnog ook in pathogeniteitsklasse 3 in te delen. Omdat er geen aanwijzingen zijn voor humane transmissie, adviseert de COGEM PoMV en PBaMV als strikt-dierpathogene virussen in Bijlage 4 van de Regeling ggo op te nemen.

Download publicatie