Publicaties

Klinische studie met allogene ex vivo lentiviraal getransduceerde CAR T-cellen, waarin CD7 en de T-cel receptor alfa keten met CRISPR/Cas9 verwijderd zijn (WU-CART-007)

Adviezen | 07.02.2023 | CGM/230207-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieurisico’s van een klinische studie met allogene (lichaamsvreemde), ex vivo (buiten het lichaam) genetisch gemodificeerde (gg-) T-cellen, die zullen worden toegediend aan patiënten met acute lymfoblastische leukemie (T-ALL) en/of lymfoblastair lymfoom (LBL). In deze cellen zijn eerst door middel van CRISPR/Cas9 (onderdelen van) in de T-cel aanwezige receptoren verwijderd en daarna zijn de cellen genetisch gemodificeerd met een lentivirale vector.
De COGEM heeft in 2020 geadviseerd over een generieke milieurisicobeoordeling voor klinische studies met cellen die ex vivo getransduceerd zijn met lenti- of retrovirale vectoren. Onder het voorbehoud dat de aanvrager bevestigt dat de sequenties in de plasmiden overeenkomen met de beoogde sequenties, voldoen de in onderhavige studie gebruikte cellen aan de criteria van deze generieke milieurisicobeoordeling, behalve dat ze voorafgaand aan de transductie genetisch gemodificeerd zijn met behulp van CRISPR/Cas9. Op basis van de aangeleverde informatie is de COGEM van oordeel dat voor deze vergunningaanvraag de risico’s voor mens en milieu, als gevolg van het genetisch modificeren van de T-cellen met CRISPR/Cas9, verwaarloosbaar klein zijn. De aanvrager heeft afdoende bewezen dat er geen vrije virusdeeltjes in de monsters met toe te dienen gg-T-cellen aanwezig zijn. Samengevat is de COGEM van oordeel dat de risico’s voor mens en milieu bij de voorgenomen klinische studie verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie