Publicaties

Isolatieafstand ten opzichte van hobbykwekers bij veldproeven met genetisch gemodificeerde aardappels

Adviezen | 23.03.2010 | 100323-01

Recent heeft de COGEM geadviseerd over een kleinschalige veldproef met genetisch gemodificeerde aardappel (Solanum tuberosum) met resistentiegenen tegen Phytophthora infestans. De COGEM concludeerde dat, hoewel de kans klein is, het niet uitgesloten kan worden dat er hobbykwekers in de nabijheid van het proefveld kruisingen met bloeiende aardappelplanten op het veld uitvoeren. De COGEM heeft voor deze categorie 1 veldproef een isolatieafstand van 40 meter geadviseerd ten opzichte van naastgelegen velden waar hobbykwekers kruisingen uitvoeren. Het ministerie van VROM heeft met betrekking tot dit voorschrift aan de COGEM gevraagd of het advies over deze isolatieafstand ook van toepassing moet zijn op andere veldproeven van categorie 1, 2 en 3 met gg-aardappels.
Sommige hobbykwekers voeren kruisingen uit om aardappelplanten te veredelen. Uitkruising van een gg-aardappel naar aardappelen in het veredelingsproces is ongewenst, omdat dit kan leiden tot verdere verspreiding van het ingebrachte gen. De COGEM is van mening dat een isolatieafstand van 40 meter ten opzichte van hobbykwekers die in het veld kruisingen uitvoeren in principe gehanteerd moet worden voor alle veldproeven van categorie 1 met gg-aardappel, omdat er weinig bekend is over de ingebrachte genen en de risico’s ervan. De kennis van de ingebrachte genen is bij een categorie 2 veldproef zodanig, dat de risico’s voor het milieu voldoende ingeschat kunnen worden. Of uitkruising naar het veredelingsproces risico’s met zich meebrengt, hangt af van de hoeveelheid kennis en de ingebrachte genen. De COGEM adviseert daarom voor categorie 2 veldproeven met gg-aardappel per geval te beoordelen of een isolatieafstand van 40 meter tot hobbykwekers nodig is. Voor categorie 3 aardappelveldproeven acht de COGEM een isolatieafstand tot hobbykwekers niet nodig, omdat de risico’s van de veldproef op basis van de in de voorgaande fases verzamelde informatie, verwaarloosbaar klein zijn.

In 2011 heeft de COGEM een nieuw advies uitgebracht waarin wordt geconcludeerd dat de kans dat gg-pollen afkomstig van een veldproef met gg-aardappelen onbedoeld aan het veredelingsproces bijdraagt en een marktwaardig ras oplevert voldoende klein is om bij veldproeven met gg-aardappelen het vanuit het oogpunt van milieurisico overwegingen opleggen van een isolatieafstand achterwege te laten.

Download publicatie